BİNA İKMAL İNŞAATI YAPTIRILACAKTIR VALİLİK (YİKOB) İÇİŞLERİ BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK
T.C. KALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KALE
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2015/152 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu vekili tarafından davalı Yaşar ŞİPAL aleyhine açılan Kamulaştırma bedelinin tespiti, tescil davasının yapılan tensip kararı uyarınca,
Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 20/03/2013 tarih ve 4321-5 sayılı karan ile Denizli ili, Kale ilçesi, Özlüce köyünde tapuya kayıtlı, 202 ada, 33 parsel numaralı, 9.904,93 m2 büyüklüğündeki taşınmazın 15,84 m2 lik kısmında mülkiyet, 852,43 m2 lik kısmında irtifak hakkı olmak üzere Kamulaştırma karan verildiği,
a- İlgilinin tebligat ve ilan tarihinden itibarea Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,
b-İlgilinin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldığını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,
c-Açılacak davada husumetin Enerji Piyasası Düzenlime Kurumuna yöneltilmesi gerektiği,
d-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Kale Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
e)İlgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklannda yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca İLAN olunur.
Adres : KALE(DENİZLİ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Zabıt Katibi
UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden g2CSNKV - qİHRStd - 4RaIGXj - FFhNFE= kodu ile erişebilirsiniz.