DENİZLİ AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
DENİZLİ ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2 ADET SERVİS ARACI İLE PERSONEL TAŞIMA HİZMETİ ALINACAKTIR
DENİZLİ ORMAN FİDANLIK MÜDÜRLÜĞÜ
2 Adet Servis Aracı ile Personel Taşıma hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    :    2015/6217
1-İdarenin
a) Adresi    :    Karahasanlı Mahallesi Akça Caddesi No:71 Merkezefendi/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası    :    2583610805 - 2583610806
c) Elektronik Posta Adresi    :    denizaydemir@ogm.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi     :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı     :    2 Adet Servis aracı (18+1 Minibüs) ile 105 iş günü personel taşıma hizmeti alımı. 2 adet servis aracı günlük toplam 78 km. yol katedecektir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer    :    1. Araç Karahasanlı Mah. (Orman Fidanlık Müdürlüğü)-Eski kipa-Bakırlı Kavşağı-Üçgen-Sevindik Kavşağı-Emniyet Müdürlüğü-Bağbaşı. 2. Araç Karahasanlı Mah. (Orman Fidanlık Müdürlüğü)-1200 Evler Kavşağı-Servergazi Hastane Kavşağı-Somuncu Baba Cami-Adliye-Akkonak Parkı-Gezek Yatağı Cami-Çıtır Ekmek Kavşağı-Kıbrıs Şehitler Cad.-Orman Bölge Müdürlüğü.
c) Süresi     :    İşe başlama tarihi 16.02.2015, işin bitiş tarihi 14.07.2015
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    Denizli Orman Fidanlık Müdürlüğü Karahasanlı Mah. Akça Cad. No:71 Merkezefendi/DENİZLİ
b) Tarihi ve saati    :    02.02.2015 - 10:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 75 TRY (Türk Lirası) karşılığı Denizli Orman Fidanlık Müdürlüğü Karahasanlı Mah. Akça Cad. No:71 Merkezefendi/DENİZLİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Denizli Orman Fidanlık Müdürlüğü Karahasanlı Mah. Akça Cad. No:71 Merkezefendi/DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.