DÜZELTME İLANI
DEVLET HASTANESİ DENİZLİ
İLAÇ SATIN ALINACAKTIR
DEVLET HASTANESİ DENİZLİ -SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

2014-2015 YILLARI DENİZLİ DEVLET HASTANESİNE AİT 7 KALEM KEMOTERAPİ İLAÇ ALIMI İHALESİ alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası
:
2014/39332

1-İdarenin
a) Adresi
:
MURATDEDE MAHALLESI SEHIT ALBAY KARAOGLANOGLU CADDESI 1 20100 DENİZLİ MERKEZ/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası
:
2582639311 - 2582619206
c) Elektronik Posta Adresi
:
satinalma@denizlidh.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)
:
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
:
2014-2015 YILLARI DENİZLİ DEVLET HASTANESİNE AİT 7 KALEM KEMOTERAPİ İLAÇ ALIMI İHALESİ 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri
:
DENİZLİ DEVLET HASTANESİ
c) Teslim tarihi
:
SÖZLEŞMENİN TARAFLARCA İMZALANMASINDAN İTİBAREN İŞE BAŞLANIR VE SÖZLEŞME SÜRESİNİN SONUNA KADAR MALZEMELER TESLİM EDİLMELİDİR. HASTANE ECZANESİNİN BELİRLEYECEĞİ TARİH VE TESLİM PROGRAMINA GÖRE PEYDERPEY ALIM YAPILIP HER PARTİ SİPARİŞİNDEN SONRA 15 (ONBEŞGÜN) GÜN İÇİNDE TESLİMAT YAPILACAKTIR. HASTANE İDARESİNİN VE ECZANESİNİN UYGUN GÖRDÜĞÜ HALLERDE TESLİM EDİLECEK MİKTARIN AZ OLMASI YADA SARFİYATIN FAZLA OLMASI DURUMLARINDA MALIN TAMAMI BİR DEFADA TESLİM ALINABİLİR İLAÇ VE SERUMLARIN TESLİM ALINMASINDAKİ ŞEKİL VE ŞARTLAR 4734 VE 4735 SAYILI YASALARIN İKİNCİL MEVZUATI NİTELİĞİNDEKİ MAL ALIMLARI DENETİM, MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİNE DAİR YÖNETMELİKTE BELİRTİLEN HÜKÜMLER KAPSAMINDA OLACAKTIR. MALLAR GETİRİLMEDEN ÖNCE MALZEME SİPARİŞ - MUAYENE KOMİSYON SEKRETERLİĞİNDEN RANDEVU ALINACAKTIR. MALLARIN TESLİMİ ESNASINDA FİRMA YETKİLİSİ HAZIR BULUNACAK, KARGO İLE GÖNDERİLEN MALLAR TESLİM ALINMAYACAK, TEKNİK ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN HUSUSLAR DİKKATE ALINACAKTIR

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer
:
Denizli Devlet Hastanesi Satınalma Birimi
b) Tarihi ve saati
:
24.04.2014 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
-İHALEYE İŞTİRAK EDEN DEPOLAR İÇİN SAĞLIK BAKANLIĞI ECZA DEPOSU RUHSATNAMESİ, İHALEYE İŞTİRAK EDEN İSTEKLİ İTHALATÇI İSE, İTHALATÇI OLDUĞUNU GÖSTEREN BELGELERİ İHALE DOSYASINDA SUNACAKTIR.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,

b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,

c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,

ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.


7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Denizli Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Denizli Devlet Hastanesi Satınalma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 


    Op.Dr.Kadir Gökhan SAÇKAN
    Hastane Yöneticisi