T.C. DENİZLİ 1. İCRA DAİRESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

2 ADET MAKİNE TECHİZAT SATIN ALINACAKTIR
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

2 Adet Makine Techizat alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası    :    2014/36617
1-İdarenin
a) Adresi    :    PAÜ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ KINIKLI KAMPÜSÜ YENİ HASTANE BİNASI ZEMİN KAT KINIKLI DENİZLİ MERKEZ/DENİZLİ
b) Telefon ve faks numarası    :    2584440728 - 2582120641
c) Elektronik Posta Adresi    :    dssatinalma@pau.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)    :    https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı     :    1Adet Dx Bataryalı ve Hava Soğutmalı Kondanser Dış ÜniteliHijyenik Klima Santralı ve Hücreli Aspiratör 1Adet Kesintisiz Güç Kaynağı 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri     :    Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü PAÜ. Kınıklı Kampüsü DENİZLİ
c) Teslim tarihi    :    İşin süresi 90 (doksan) takvim günüdür.Cihazlar, sözleşmenin imzalanmasından sonra 90 (doksan)gün içerisinde montajı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir

3- İhalenin
a) Yapılacağı yer    :    Pamukkale Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü PAÜ. Kınıklı Kampüsü DENİZLİ
b) Tarihi ve saati    :    29.04.2014 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu,
c) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi,
ç) İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi,
d) Tıbbi cihaz üreticisi, OEM (Original Equipment Manafacturer – Orijinal Malzeme Üreticisi) tarzı ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliğini kazanmış ise bu üretime ilişkin sözleşme,
4.3.3. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
1.Firmanın vereceği Genel Garanti Süresi tüm cihaz, sistem, alt ekipman, malzeme, soğutma  sistemleri, UPS sistemleri ve aksesuarları için 2 (iki) yıl olmalıdır. Söz konusu bu Genel Garanti her türlü yedek parça ve işçiliği kapsayacaktır.
2.  Firma her çeşit yedek parçayı orijinal temin edeceğini ve üreticinin öngördüğü şekilde bakım onarım yapacağını en az 10 (On) yıl süreyle garanti ettiğini belgeleyecektir.
3.Garanti süresince firma her türlü arızaya en geç 24 (yirmi dört) saat içerisinde (acil durumlar hariç mesai günlerinde ve saatlerinde) müdahale edecektir.
4.Cihazın atıl kalma süresi yıllık 88 saattir. Yıllık atıl kalma süresi içerisinde firmanın gideremediği arızalar için oluşan kurum zararı, söz konusu cihazın ihale bedelinin % 0,5 (Binde Beş)’ i olarak günlük firmadan tazmin edilecek veya ilgili firma arıza giderilinceye kadar yedek bir cihazı kullanılmak üzere Tıbbi Cihaz Teknik Servis Hizmetleri’ ne ve Ayniyata bilgi vererek çalışır vaziyette kullanılması için birime teslim edecektir. Bu süre, alımı yapılan cihazın garanti süresine eklenecektir. 30 iş günü içerisinde giderilemeyen arızalarda firma ürünü yenisiyle değiştirecektir.
4.3.4. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
a) İstekliler, teklif edilen malzemenin ihale dokümanında belirlenen şartlara uygunluğunu teyit etmek amacıyla malzemelerin özelliklerinin görülebileceği, kullanım klavuzları ve dikkat edilecek hususları da içeren, malzeme orijinal dokümanları mutlaka Türkçe tercümeleriyle beraber vereceklerdir.
b) Firmalar şartname maddelerine ayrı ayrı ve Türkçe olarak şartnamedeki sıraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar " ............. marka ............... model ........... cihazı teklifimizin şartnameye uygunluk belgesi" başlığı altında teklif veren firmanın başlıklı kağıdına yazılmış ve yetkili kişi tarafından imzalanmış olmalıdır. Bu cevaplar orijinal dokümanları ile karşılaştırıldığında herhangi bir farklılık bulunursa firma ihale dışı bırakılacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Klima santralı ile kesintisiz güç kaynağına yönelik her çeşit makine- techizat alımı,satımı ve üretimi benzer iş olarak kabul edilecektir
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı PAÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama merkezi Müdürlüğü yeni hastane binası zemin özel bütçe satınalma birimi adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar PAÜ.Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi yeni hastane binası zemin kat özel bütçe satınalma birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.