T.C. DENİZLİ 2. SULH HUKUK MAHKEMİSİNDEN
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN


DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ EMLAK VE İSTİMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞINDAN
    •    
Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehirlerarası Terminal Kompleksinde 3 Operatör Kapasiteli İndoor ve Outdoor GSM iletişim Sistemi Tesis Edilmesi İçin Gerekli olan Mahallerin 3 Yıl Süresince Kiraya Verilmesi işi tanzim olunan şartnamesine göre ve  2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü artırma suretiyle ihale edilecektir. Şartnameler her gün mesai saatleri dâhilinde Denizli Büyükşehir Belediyesi  Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı’nda görülebilir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İdarenin adresi/ihalenin yapılacağı yer
:
Altıntop Mah. Lise Cad. No:2 Merkezefendi/DENİZLİ
İdarenin telefon ve faksı
:
0 [258] 280 20 21  -  0 [258] 280 29 99
Tekliflerin sunulacağı yer
:
Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümeni
İhale komisyonu toplantı yeri
:
Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu
İhale tarihi ve saati
:
04/02/2015  -  14:00
Yıllık muhammen bedel   
:
30.000,00-TL
Geçici teminat (%3)
:
900,00-TL

İhaleye katılabilmek için;
Gerçek Kişi isteklilerin;
    •    Nüfus cüzdan fotokopisi (aslı ile beraber)
    •    Gerçek kişiler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi  (aslı ile beraber)
    •    Geçici teminatın yatırıldığına dair belge.
    •    Belediyemize borcu olmadığına dair yazı. (su, emlak, kira, çtv. vb.)
Tüzel Kişi isteklilerin;
    •    Tüzel kişiliği temsile yetkili olanların noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirküleri,
    •    Vekâleten iştirak ediliyor ise, vekâletname ile vekile ait nüfus cüzdanı fotokopisi  (aslı ile beraber)
    •    Sicil tasdiknamesi,
    •    Geçici teminatın yatırıldığına dair belge,
    •    Belediyemize borcu olmadığına dair yazı. (su, emlak, kira, çtv. vb.)
Ortak Girişimlerin;
    •    Ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya kişilerin her birinin yukarıda belirtilen esaslara göre temin edecekleri belgeler ile noter tasdikli ortaklık sözleşmesi,

Belgelerinin asılları ile birlikte ihale gün ve saatinden önce Denizli Büyükşehir Belediyesi Encümeni’ne müracaat edilmesi veya ihale gün ve saatinden önce komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37. madde hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderilebileceği ilan olunur.