T.C. DENİZLİ 7. İCRA DAİRESİ
2016 YILI OTOMATİK TAŞIT TANIMA SİSTEMİ(OTTS) İLE AKARYAKIT ALIMI

2016 YILI OTOMATİK TAŞIT TANIMA SİSTEMİ(OTTS) İLE AKARYAKIT ALIMI

İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
2016 YILI OTOMATİK TAŞIT TANIMA SİSTEMİ(OTTS) İLE AKARYAKIT ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2015/145081

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kınıklı Kampüsü DENİZLİ PAMUKKALE/DENİZLİ

b) Telefon ve faks numarası

:

2582962101 - 2582962330

c) Elektronik Posta Adresi

:

imid@pau.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

2 Kalem Akaryakıt Alımı Satınalma
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Pamukkale üniversitesi Kınıklı Kampusu, Çamlık Kampusu ve Üçler Yerleşkesinde bulunan binalar ile ilçelerde bulunan okullarda mevcut jeneratörlerin ve iş makinelerinin depolarına, araçlar için yüklenicinin akaryakıt istasyonunda araç depolarına dolum şeklinde yapılacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Malın/İşin teslim süresi 366 takvim günüdür. Malın/İşin teslim süresi 366 takvim günüdür. Yüklenici ihale konusu malın tamamını 01.01.2016 tarihinden itibaren 31.12.2016 tarihine kadar teslim etme, teslim programı çerçevesinde teslim edecektir. İhale konusu akaryakıtların alımı üniversitemiz taşıtları ile iş makineleri ve jeneratörlerin ihtiyaç durumuna göre; İhale konusu Akaryakıt alımları; OTTS cihazı takılmasına gerek görülmeyen araçlar için YÜKLENİCİ` nin akaryakıt istasyonunda taşıtların depolarına dolum şeklinde, İDARE` ye ait binalarda mevcut jeneratörlere yakıt dolumu, İDARE` ce önceden haber verilmek kaydıyla yüklenicinin tankerinden jeneratör depolarına dolum şeklinde, OTTS cihazı takılan araçlara akaryakıt dolumu ise YÜKLENİCİ` nin akaryakıt istasyonunda ve TÜRKİYE,nin HERYERİNDEKİ bayi dağıtım istasyonlarının pompalarından İDARE` nin araçlarının ihtiyacı nispetinde yapılacaktır. Jeneratörler için; ihtiyaç durumuna göre "akaryakıt istek fişi" karşılığında yükleniciye ait tankerler ile jeneratörlerin ve İş makinelerinin depolarına akaryakıt dolumu şeklinde yapılacaktır. OTTS cihazı takılmasına gerek görülmeyen araçlar için Akaryakıt istek fişi seri numaralı olacak ve alınacak akaryakıtın cinsi, miktarı, birim fiyatı, tutarı, deposuna akaryakıt doldurulan taşıtın plaka numarası, kilometresi, akaryakıtın alındığı tarih, teslim alanın ve teslim edenin adı-soyadı imzası vb. Bilgileri içerir şekilde 2 nüsha (1 asıl, 1 suret) olarak düzenlenecektir. Akaryakıt alımlarında "akaryakıt istek fişinin" aslı idarede sureti yüklenicide kalacaktır. Teslim alma, teslim etme, muayene ve kabul işlerine ait belge, rapor ve tutanaklar idare yetkililerince düzenlenecektir. Yüklenici idarece ihtiyaç duyulan akaryakıtların alımını aksattığı takdirde ihtiyaç duyulan akaryakıtlar idarece başka bir yerden satın alınır. Bu alımdan doğacak fiyat farkı hüküm almaya gerek kalmaksızın yükleniciden tahsil edilir. Ayrıca Sözleşmenin 34. Maddesi hükümleri uygulanır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü/İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kınıklı Kampüsü DENİZLİ

b) Tarihi ve saati

:

18.11.2015 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: İstekli T.C. Enerji Piyasası Düzenleme kurumundan verilmiş ve sözleşme süresince geçerli olan istasyonlu lisans belgesi veya istasyonlu lisans belgesi aldığına dair belgelerin asıllarının veya noter tasdikli suretlerini veya; a) İstekli bir ' Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu ' ise ; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan Teklif sahibinin Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşu olduğunu gösteren belgeyi, b) İstekli bir ' Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi ' ise ; Teklif sahibinin Bayisi olduğu kuruluştan verilmiş ve iş bitim tarihine kadar geçerliliği olan ' Akaryakıt ve Dağıtım Pazarlama Kuruluşunun Bayisi olduğuna dair Bayilik Yazısı ve Bayilik Sözleşmesini ihale dosyasına koyması zorunludur. Ayrıca Akaryakıt alımı, araçların depolarına yüklenicinin akaryakıt istasyonundan yapılacağından, isteklilerin denizli ili mücavir alanında akaryakıt istasyonunun bulunduğuna dair belgeleri teklif ekinde sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü/İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kınıklı Kampüsü DENİZLİ adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü/İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kınıklı Kampüsü DENİZLİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 75 (yetmiş beş) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.