T.C. DENİZLİ \ İCRA DAİRESİ
DENİZLİ AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
DENİZLİ AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜNDEN TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI1- Aşağıdaki tabloda yer alan taşınmazların satış ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile 11.02.2015 tarihinde aşağıda belirtilen saatlerde yapılacaktır.
2- İhaleler, Denizli Afet ve Acil Durum Müdürlüğü toplantı salonunda toplanacak Komisyon huzurunda yapılacaktır. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Ş- İhalelere katılabilmek için isteklilerin; Gerçek kişilerin TC kimlik numaralı nüfûs kayıt örneğini ve aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı örneğini, 2015 yılında alınmış İkametgâh Belgesini, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya Bankalarca ve Özel Finans Kurumlarınca verilen (süresiz) geçici teminat mektubunu, Tüzel Kişiler ise ayrıca, siciline kayıtlı olduğu (Ticaret Odası, Ejisnaf Odası vb.) yerden alacakları yılı içinde onaylı oda sicil kaydı ve tüzel kişilik adma ihaleye katılacak kişiye verilmiş noter onaylı yetki belgesi ve imza sirkülerini, ihale saatine kadar komisyona vermeleri gerekmektedir.
4- İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini ihalenin başlama saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığma ulaşmış olmak kaydıyla iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler. Postada meydana gelecek gecikmeler halinde teklif işleme alınmaz.
5- Hazinece satışı yapılan taşınmaz mallar, satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır. Ayrıca, satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesna tutulmuştur. Talep edilmesi halinde satış bedelinin taksitle ödenmesi mümkündür.
6- Taşmmaz mal satış ihaleleri Katma Değer Vergisinden muaftır.
7- Şartnameler ve ekleri mesai saatleri içinde Afet ve Acil durum Müdürlüğü'nde bedelsiz görülebilir.
8- İhale bilgileri http://www.denizlidefterdarligi.gov.tr adresinden öğrenilebilir. İlan olunur. 16.01.2015SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARA İLİŞKİN TABLO
ANA GAYRİMENKÜLÜN NİTELİKLERİ    SATIŞI YAPILACAK BAĞIMSIZ BÖLÜM
SIRA NO    İLÇESİ    MAHALLESİ    NİTELİĞİ    PAFTA NO    ADA NO    PARSEL NO    YÜZÖLÇÜMÜ (m2)    NİTELİĞİ    ARSA PAYI    BLOK NO    KAT NO    BAĞIMSIZ BÖLÜM NO    FİİLİ DURUMU    TAHMİNİ BEDELİ (TL)    GEÇİCİ TEMİNATI (TL)    İHALE SAATİ
1    Merkezefendi    Kara Hasanlı    7'şer Katlı 13 Bloklu Betonarme Bina    M22A16C1B2    394    5    51.771,70    Mesken    1/312    C5    3    14    Kat mülkiyet tesisli, tam hisseli, boş daire.    152.288,32-    15.250,00.-    09:00
2    Güney    Tilkilik    3 Adet 4 Katlı Betonarme Bina    L22D07D4B    355    65    2.767,93    Mesken    1/18    A    Zemin    1    Kat mülkiyet tesisli, tam hisseli, boş daire.    97.761,64-    10.000,00.-    09:20
3    Güney    Tilkilik    3 Adet 4 Katlı Betonarme Bina    L22D07D4B    355    65    2.767,93    Mesken    1/18    B    2    5    Kat mülkiyet tesisli, tam hisseli, boş daire.    97.761,64-    10.000,00.-    09:40
{4    Güney    Tilkilik    3 Adet 4 Katlı Betonarme Bina    L22D07D4B    355    65    2.767,93    Mesken    1/18    C    Zemin    1    Kat mülkiyet tesisli, tam hisseli, boş daire.    97.761,64-    10.000,00.-    10:00
#>- ."W" ör
! i* « iv r. -i,