T.C. KALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. KALE
ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2015/155 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu vekili tarafından davalı Fatmana MAY aleyhine açılan Kamulaştırma bedelinin tespiti, tescil davasının yapılan tensip karan uyarınca,
Davacı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 20/03/2013 tarih ve 4321-5 sayılı kararı ile Denizli ili, Kale ilçesi, Özlüce köyünde tapuya kayıtlı, 149 ada, 7 parsel numaralı, 2.522,35 m2 büyüklüğündeki taşınmazın 913,33 m2 lik kısmında irtifak hakkı olmak üzere Kamulaştırma kararı verildiği,
a- İlgilinin tebligat ve ilan tarihinden itibaren Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal, adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabileceği,
b-İlgilinin kamulaştırma işlemine karşı Kamulaştırma Kanununun 14. maddesinde öngörülen 30 günlük süre içerisinde idari yargıda iptal davası açması ve dava açtığına ve yürütmenin durdurulmasına dair karar aldığını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkememizce tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal üzerinde davacı tarafından talep edilen irtifak veya mülkiyet haklarının tapuya tescil edileceği,
c-Açılacak davada husumetin Enerji Piyasası Düzenlime Kurumuna yöneltilmesi gerektiği,
d-Mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına T.C. Ziraat Bankası Kale Şubesi nezdinde açılacak hesaba yatırılacağı, davaya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan ve taraflara tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerektiği,
e)İlgililerin iki haftalık süre içerisinde delil ve savunmalarını bildirmedikleri takdirde yargılamanın yokluklarında yapılıp karar verileceği hususu 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. maddesi uyarınca İLAN olunur.
Adres ; KALE(DENİZLİ) ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ Ayrıntılı Bilgi İçin : Zabıt Katibi
UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden 5aKkh/f - İfwpRQf - 672NEwI - VuCQİE=
kodu ile erişebilirsiniz.