T.C. KALE ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
BOZKURT BELEDİYESİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.
İLAN
BOZKURT BELEDİYESİ İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR.
Mülkiyeti BOZTAŞ LTD.ŞTİ'ne ait, olan Fatih Mah.4251 parsel nolu 3.697,74 m2 miktarlı, arsa üzerinde bulunan akaryakıt istasyonu Lastik Tamir Dükkanı ,Market,Kanopi ve diğer müştemilatlarının tamamım 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile on yıllığına, komisyon huzurunda ve Belediye toplantı salonunda kiraya verilmek üzere ihale edilecektir.
İhale 19.11.2015 Perşembe günü Saat 15'00 te Komisyon Huzurunda ve Belediye toplantı salonunda yapılacaktır. İhaleye Katılan Olmadığı Takdirde ikinci ihale 30.11.2015 pazartesi günü aym usul ve şartlarla aynı yerde ve şartlarla yeniden yapılacaktır.
1- Kiraya verilecek olan işyerinin muhammen bedeli bir aylık 4.500.00-TL (Dörtbinbeşyüz TL) dır. on yıllık kira bedeli üzerinden %3 geçici teminatı olan 16.200,00- (Onaltıbinikiyüzi TL) yi BOZTAŞ LTD.ŞTİ'nin Halk Bankası Bozkurt Şubesi nezdindeki 10260162 nolu hesabına yatırmak zorundadır. Geçici teminatı
. banka teminat mektubu olarak sunacak isteklilerin süresiz teminat mektubunu, istenilen belgeler ile birlikte ibraz etmeleri gerekmektedir. İhaleye katılmak isteyenlerin nakdi geçici teminatlarını ihale günü en geç saat 14.00'a kadar yatırmaları gerekmektedir. Saat 14.00' den sonra yapılan tüm müracaatlar kabul edilmeyecektir.
2- İhaleye Girecek olan İsteklilerde aranan şartlar;
a) Geçici Teminat Makbuzu,
b) Kanuni İkamet Belgesi,
c) Tebligat için Türkiye' de adres göstermesi
d) Nüfus Cüzdan Fotokopisi,
e) Başkası adına İhaleye katılmak isteyenler Noterden tasdikli usulüne uygun
düzenlenmiş vekâletname aslı ile ve şirket adına katılacaklardan noter tasdikli imza sirküleri ve yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz etmeleri gerekmektedir.
3- Yatırılan Teminat Bedeli; ihale üzerinde kalan müstecir tarafından on yıllık kira bedeli Toplamının % 6 sı oranındaki tutar bedeli teminat olarak ihale tarihi hariç 10 (on) mesai günü içerisinde BOZTAŞ LTD.ŞTİ'nin Halk Bankası Bozkurt Şubesi nezdindeki 10260162 nolu hesabına yatırılır. Yatırılmaması halinde yapılan ihale iptal edilir. Yatırmış oldukları geçici teminatları irat kaydedilir.
4- Kira ücreti; İhale tarihinden itibaren ve kira ihale bedeli üzerinden 15 (onbeş) gün içerisinde 3 Yıllık peşin olarak BOZTAŞ LTD.ŞTİ'nin Halk Bankası Bozkurt Şubesi nezdindeki 10260162 nolu hesabma yatırılacaktır. Peşin ödenen 3 yılın sonunda sözleşme tarihinde takip eden yılların kira bedelleri kiralama tarihi itibari ile yıllık olarak peşin ödenecek olup, 3. Yıl sonunda her yıl kira bedeli ÜFE oranında artırılacaktır.
5- Anılan iş yeri ile ilgili İhale Şartnamesi mevcut olup; mesai saatleri içerisinde belediye hizmet binasmda, Boztaş Görevlisinde ücretsiz olarak görülebilir. İhale Şartnamesi katılımcı tarafından alınmak istenir ise 500.00- TL (Beşyüztürklirası) BOZTAŞ LTD.ŞTİ'nin Halk Bankası Bozkurt Şubesi nezdindeki 10260162 nolu hesabma ücret yatırılması karşılığında temin edilir.
6- İhale ile ilgili her türlü vergi (KDV) resim ve harçlar ihaleyi kazanana aittir.
7- İhale ile ilgili her hangi bir anlaşmazlık meydana geldiğinde Çardak Adliyesi yetkili merciidir.
8- İhale Komisyonu uygun bedelin tespitinde yetkili olup, ihaleyi yapıp yapmamakta Serbesttir. Komisyonun kararına itiraz edilemez.
İlan Olunur.03.11.2015
Komisyon Başkam İsmail ÖZTÜRK-,