TAŞERON İŞÇİLİKTEN SÜREKLİ KAMU İŞÇİLİĞİNE GEÇİŞ...

Sevgili okurlarım, malumları olduğu üzere kamu idarelerinde çalıştırılan taşeron işçiler 2014 yılı seçimlerinin en önemli seçim malzemelerinden biriydi. Hemen hemen tüm siyasi partiler seçim kampanyalarında iktidara gelmeleri halinde kamudaki taşeron işçilerin kadroya alınacağı vaadinde bulundular. Aradan geçen iki seneyi aşan bir süre sonra, gecikmeli de olsa iktidarın verdiği sözü tutması elbette başta taşeron işçisi olarak çalışanlar ve aileleri olmak üzere toplumun genelinde memnuniyetle karşılandı. Bu bağlamda 24 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarına alınması ile ilgili düzenleme yapıldı. KHK ile yapılan düzenleme ne getiriyor, kimleri kapsıyor, bu süreç içinde kamu idareleri ve taşeron işçilerin ne yapmaları gerektiği, sınav ve özlük hakları,…, gibi hususları ilgilenen değerli okuyucularımın bilgilerine sunmaya çalışacağım.

DÜZENLEMENİN KAPSAMI
696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin hizmet süresine bakılmaksızın,  5018 sayılı Kanuna ekli (I sayılı Cetvelde kayıtlı – Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri), (II sayılı cetvelde kayıtlı – Özel Bütçeli  İdareler – Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek teknoloji Enstitüleri, Özel Bütçeli Diğer İdareler), (III sayılı cetvelde kayıtlı - Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar) ve (IV sayılı cetvelde kayıtlı - Sosyal Güvenlik Kurumkarı-SGK ve İŞKUR)  cetvellerde yer alan kamu idareleri (MİT Müsteşarlığı hariç) ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, bu Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı listede yer alan idarelerin merkez ve taşra teşkilatlarında; ödemeleri merkezi yönetim, sosyal güvenlik kurumu, fon, kefalet sandığı, yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü bütçelerinden veya döner sermaye bütçelerinden, anılan liste kapsamındaki diğer idareler için ise kendi bütçelerinden karşılanan 4734 sayılı Kanun ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 4/12/2017 tarihi itibariyle çalıştırılmakta olanlarıkapsamaktadır. Ancak, anılan tarih itibariyle askerde, doğum izninde veya sağlık raporundan dolayı istirahatli olanlar ile bu tarihten sonra işten ayrılan taşeron işçiler de KHK’da istenen diğer kriterleri sağlamaları koşuluyla sürekli kamu işçisi olma hakkından  faydalanacaklardır.

4/12/2017 tarihi itibarıyla çalışıyor olmak kriterinin tespitinde, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) verilmiş olan sigortalı işe giriş bildirgeleri, işten ayrılış bildirgesi ve aylık prim ve hizmet belgeleri esas alınacaktır.

Diğer taraftan,  söz konusu tarihe (4/12/2017 tarihine) ilişkin olarak SGK’na yasal süresi dışında verilen belgelere dayanılarak taşeron işçinin sürekli işçi kadrosuna alınması mümkün olmayacaktır.

SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA ALINACAKLARDA ARANACAK KOŞULLAR…

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanuna ekli (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde  sayılan kamu idarelerinde, 4/12/2017 tarihi itibarıyla, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer mevzuattaki hükümler uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yüklenici eliyle çalıştırılmakta olanlarda;

  1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6), (7) ve (8) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak,
  2.  Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,
  3. Bu kapsamda çalıştırılmalarına ilişkin olarak açtıkları davalardan ve/veya icra takiplerinden feragat edeceğine dair yazılı beyanda bulunmak,
  4.  En son çalıştığı idare ile daha önce kamu kurum ve kuruluşlarında alt işveren işçisi olarak çalıştığı iş sözleşmelerinden dolayı bu madde ile tanınan haklar karşılığında herhangi bir hak ve alacak talebinde bulunmayacağını ve bu haklarından feragat ettiğine dair yazılı bir sulh sözleşmesi yapmayı kabul ettiğini yazılı olarak beyan etmek,

koşulları aranacaktır.

TAŞERON İŞÇİLERİN YAPMASI GEREKENLER…
Yukarıda belirtilen kriterleri sağlayan taşeron işçiler, bu hükmün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren on gün içinde, çalıştıkları kamu idaresinin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine sürekli işçi kadrosunda istihdam edilme talebini yazılı olarak yapmaları gerekir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca yapılan açıklamada bu sürecin 2/01/2018 tarihinde başlayacağı ifade edilmiştir. Çalışanların hak kaybına uğramamaları için bu sürenin başladığı tarihten itibaren on günlük kanuni süreyi geçirmemeleri gerekir.  

Öte yandan, 4/12/2017 tarihinde doğum veya sağlık kurulu raporuyla belgelendirilen sağlık sorunları nedenleriyle iş sözleşmeleri askıda olanlar veya anılan tarih itibarıyla askerde bulunanlar ise askerlik veya askı süresinin sona erdiği tarihten itibaren sürekli işçi kadrolarına geçirilme süreci başlayacaktır.

KAMU İDARELERİNİN YAPMASI GEREKENLER...
Kamu idareleri, söz konusu KHK kapsamındaki işler için süreci devam eden ihaleleri varsa derhal iptal etmeleri,ihalesi yapılmış ancak bu maddenin yayımı tarihinde ve bu tarihten sonra işe başlayacak şekilde imzalanmış olan sözleşmeler ise feshedilmiş sayılacağından buna uygun işlem ihdas etmeleri gerekir.

İdareler, sürekli kamu işçiliğine müracaat edenler ile ilgili olarak, başvuranların şartları taşıyıp taşımadıklarının tespiti, bu tespite itirazların karara bağlanması, şartları taşıyanların belirlenen usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınması, sınav sonuçlarına itirazların karara bağlanması ve sınavda başarılı olanların işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin süreç KHK’nin bu madde hükmünün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren doksan gün içinde sonuçlandırmaları gerekir. Sürecin 2 Ocak 2018 tarihinde başlayacağı göz önünde bulundurulduğunda, takriben 2/04/2018 tarihi ve/veya öncesinde taşeron işçilerin sürekli kamu işçisi kadrosuna geçişleri tamamlanmış olacaktır.

Öte yandan, sürekli kamu işçiliğine geçirilen çalışanların istihdam süreleri hiç bir şekilde sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazandıkları tarihi geçemeyeceğinden, idarelerce bu hususun da ayrıca takip edilmesi gerekmektedir.

YAZILI VE/VEYA SÖZLÜ YA DA UYGULAMALI SINAV…
KHK sürekli işçi kadrosuna alınma koşullarını taşıyanların kamu idarelerince belirlenen usul ve esaslara göre yazılı ve/veya sözlü ya da uygulamalı sınava alınması hükmünü getirmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı sayın Jülide Sarıeroğlu’nun basın mensupları ile paylaşımlarında sınavın eleme sınavı olmadığı yönündeki beyanları göz önünde bulundurulduğunda, sınavın kamuya daimi işçi alımı ile ilgili yasal prosedürün yerine getirilmesinden ibaret olacağı sonucu çıkmaktadır.

SÜREKLİ İŞÇİ KADROSUNA GEÇİRİLENLERİN ÖZLÜK HAKLARI…
Taşeron işçilikten sürekli kamu işçiliği kadrosuna geçirilenlerin iş tanımlarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır.  Bu kişiler mevcut kıdemleriyle kamu kurumlarına geçirilerek, kıdem tazminatı ve yıllık ücretli izin hakları zayii olmaksızın önceki çalışmaları göz önünde bulundurulacaktır. Ayrıca, sürekli işçi kadroya geçirilenlere Ocak 2018 ayındaki artışa ilave olarak kendi ücretleri üzerinden 52 günlük ilave ödeme yapılacaktır. Düzenlemenin taraflara hayırlı olması dileğiyle, okuyucularımın yeni yıllarını tebrik ederim.