AİLE VE ÇİFT TERAPİSİ

Aileve çift terapisi ilişki sorunları konusunda son derece yararlı sonuçlar alınanbir terapi yaklaşımıdır. Basit bir aile içi tartışmadan ileri düzeydekianlaşmazlığa kadar, çeşitli düzeylerde aile içinde meydana gelen evlilik (ya daeş) sıkıntılarının çözümüne yardımcı olan bu terapi türünde temel hedef,ilişkinin işlevselliğindeki değişimdir.

Çiftterapisi derken bireylerin illaki evli olmaları zorunlu değildir. Evliliköncesi ya da beraber paylaşılan yaşamlar da bu tanım içinde kendilerine yerbulabilir.

Psikoterapiyaklaşımlarının çoğu danışanların geçmişi üzerinde dururlar. Problemin asılnedeninin geçmiş yaşantılar olduğunu varsayarlar. Oysa aile terapiyaklaşımlarının çoğu kişinin geçmişinin sorunun oluşumunda önemli olabileceğinikabul etmekle birlikte, gerçek nedenleri geçmişte değil de bir sistem olarakgünümüzde aile içi iletişim ve etkileşimlerde arar. Aile terapisinde sorun buaçıdan bakıldığında bir sistem olarak ailenin bütünlüğü içinde aranmaktadır. Bubakımdan terapist aile bireylerinin seansa getirdikleri sorunlara ve şimdiyeodaklanır.

Aileve çift terapilerinin özel amaç ve hedefleri olabileceği gibi, genel anlamda,evlilik ve aile içi uyumu arttırmak, ilişkilerde ve etkileşimlerde doyumunsağlanmasına katkıda bulunmak, nitelik ve niceliksel farklılıklar oluşturmak,eşler arası ve aile içi uyumsuz tutum ve davranışların değiştirilmesindeönderlik etmektir.

Sonyıllardaki gelişmeler, insanın durumunu inceleyen baskın ve geleneksel ruhsağlığı bakış açılarının çok ötesinde alana daha geniş bir pencereden bakmayızorunlu kılmış, ilişki işlevselliğini temel alan bütüncül bir yaklaşımbenimsenmiştir.

Aileve çift terapi ekollerine bakıldığında bir çok farklı ekollekarşılaşılmaktadır. Günümüz aile terapileri, ekol temelli olmaktan çok, dahageniş bir perspektifle içine kültürel öğelerin de dahil edildiği tüm buyaklaşımların bir bileşiminden ibaret gibi görünmektedir.

Bunlardanbilişsel davranışçı, kısa süreli, psikoeğitimsel ve yapısalcı yaklaşımlar dahaçok ailenin geliş sorununa odaklıdırlar. Bilinçdışı psikolojik süreçlerle veailenin ya da aile bireylerinin geçmişi ile ya ilgilenmezler ya da çok az birilgi gösterebilirler. Daha çok “şimdi ve burada” ya odaklı çalışırlar.

Budurum aynı zamanda yeni bir olguyu zorunlu kılmaktadır. Diğer terapiler için nekadar geçerli ise Aile terapileri için de o kadar geçerli olan bir gerçeğeburada bir kez daha tanıklık ediyoruz; özellikle aile terapileri için, bir çokterapi ekolü hakkında belki de bireysel terapilerden daha çok bilgi sahibiolmak zorunluluğu bulunmaktadır. Bireysel terapilerde belli ekolde bellitedavileri üslenmek mümkün iken aile terapilerinde terapinin doğası gereği“alandan” bilgi sahibi olmak adeta bir zorunluluk gibidir. Aile terapisiniüslenen bir terapistin, danışanına daha iyi yardımcı olabilmesi için diğerekolleri de bilmesi gerekir. Bu konuda yeterli bilgiye sahip olan bir terapistancak bütüncül (bütünleştirici, eklektik) bir yaklaşım sunabilir. Son yıllardakonuya verilen önem hasebiyle, sadece ekoller arası değil, disiplinler arasısınır da bir hayli zorlanmıştır.

Psikiyatrlardansosyal çalışmacılara kadar hemen bir çok disiplin mensubu konuya yoğun ilgigöstermiştir. Bu durum her ne kadar bir zenginlik olarak kabul edilse deözellikle “sosyal psikologların” daha fazla ilgi alanına girdiğinisöyleyebiliriz. Kimi ne kadar ilgilendirdiği bir yana; ister psikiyatr, isterpsikolog olsun iyi bir terapist olabilmek için “ek terapi eğitimi” almak mutlaksurette gereklidir. Bu yüzden Aile ve evlilik danışmanlığı ya da terapisi içinmüracaat ettiğiniz danışmanın hangi eğitim süreçlerinden geçtiğini lütfensorunuz. Yüzlerce saate tekabül eden bu eğitimleri almayan kişilere ister hekimisterse psikolog olsun danışmayınız.

YORUM EKLE