Enflasyon, belirli bir dönem içerisinde mal ya da hizmetlerin fiyatlarının artmasıdır. Enflasyon sadece belli bir malın veya hizmetin fiyatının tek başına artması değil, fiyatların genel düzeyinin sürekli olarak bir artış göstermesidir. Örnek olarak yıllık enflasyonun yüzde 30 olması, fiyatların bir önceki yıla göre ortalama yüzde 30 oranında arttığını, geçen yıl 100 TL’ye alınan bir mal grubunun, bu yıl ancak 130 TL’ye alınabileceğini ifade eder. Ekonomik sistemde bireyin satın alma gücünün azaldığı anlamına gelir. Ve halk arasında; hayat pahalılığı olarak da ifade edilir.

Enflasyonun düşmesi ise halk arasında yanlış yorumlanmaktadır. Düşüş, fiyatların düşmesi, insanların alım gücünün artması, gelirlerinin yükselmesi demek değildir. Enflasyonun düşmesi  fiyatların daha az artması, insanların alım güçlerinin daha az azalması demektir.

Şirketler enflasyonist dönemlerde finansman sorunları ile karşılaşırlar.  Yükselen fiyatlar ile işletme sermayesi ihtiyacı artar ve sermayeye duyulan bu ihtiyaç pasifteki yabancı kaynak oranını artırarak finansman maliyetlerinin artması sonucunu doğurur.

Bir diğer konu da enflasyonist dönemlerde hesaplanan fiktif kar ve buna bağlı olarak maruz kalınan vergi yükü konusudur. Bilançolarda satın alma tarihi ile maliyet değerinden bulunan stoklar, gelir tablosunda gerçek karın çok üstünde fiktif karlar ortaya çıkarır. Ve dolayısıyla fazla vergi ödenmesine sebep olur.

Enflasyon Düzeltmesi;  Mali Tablonun ait olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanması işlemidir

Genel anlamda enflasyon düzeltmesi, paranın satın alma gücündeki değişmeler nedeniyle gerçek durumu ifade edemeyen mali tabloların, gerçek durumu ifade eder hale gelmelerini sağlamak üzere düzeltme işlemine tabi tutulmasıdır.

VUK’a göre enflasyon düzeltmesi, “mali tablonun ait olduğu tarihteki satın alma gücü cinsinden hesaplanması” şeklinde tanımlanmıştır. Buna göre enflasyon düzeltmesi, mali tablolarda yer alan kıymetlerin Türk Lirası değerlerinin tablonun ait olduğu tarihteki değerine yükseltilmesinden ibaret bir işlemdir. Düzeltme, parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltmesinde dikkate alınacak tutarlarının düzeltme katsayıları ile çarpılması suretiyle gerçekleştirilecektir.

Bunu gerçekleştirmek için şirketler; raporlama dönemi sonu itibarıyla parasal olmayan bilanço kalemlerini, genel bir fiyat endeksi kullanılarak düzeltilir. Maliyet değerlerinden ya da amortisman düşülmüş maliyet değerinden bilançoda bulunan maddi duran varlıklar, hammadde ve ticari mallar, satın alma tarihlerinden itibaren düzeltilir. Yarı mamuller ve mamuller satın alma ve üretim maliyetlerinin oluştuğu tarihlerden itibaren düzeltilir. 

Şirketler yaşadığımız bu enflasyonist ortamda bozulan fiyat istikrarı, yükselen maliyetler ve finansal sorunlar ile yoğun mesai harcamaktadır. Enflasyon muhasebesi uygulaması artık zorunlu hale gelmiştir.