10 ARALIK “DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ” MESAJLARI

10 ARALIK “DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ” MESAJLARI

“VATANDAŞLARIMIZIN HAKLARI, DEVLETİMİZİN VE HUKUKUN GÜVENCESİ ALTINDADIR”

Denizli Valisi Hasan Karahan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Vali Karahan, mesajında şu ifadelere yer verdi: “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 70 yıl önce, 10 Aralık 1948 tarihinde ilan edilmiştir. ‘İnsanların doğuştan hür ve eşit olduğu’ hakikatine dayanan Evrensel Beyanname’nin kabul edildiği tarih olan 10 Aralık günü, Dünya İnsan Hakları Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. İnsanlık tarihinin en önemli belgelerinden olan İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, yaşam hakkı başta olmak üzere ekonomik, sosyal, hukuki ve siyasi hak ve özgürlükleri güvence altına alan yasal bir teminattır. Ayrıca, dünyanın özgürlük, adalet ve barış için yaşanacak bir yer haline getirilmesi için milletlerin ve devletlerin ortak iradesini belirtir. Birleşmiş Milletler’in kurucu üyesi ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ni ilk onaylayan ülkeler arasında yer alan ve tarihi boyunca farklı kültürlere, farklı dinlere kucak açarak dünyada barış kültürüne önemli katkılarda bulunan ülkemiz, bu konudaki duyarlılığını ortaya koymuş ve insan hakları konusundaki önemli sözleşmelere taraf olmuştur. İnsan haklarının temelinde, evrensel değerler olan bireye saygı ve bireysel özgürlükler bulunmaktadır. Tüm vatandaşlarımızın insan olmaktan dolayı sahip olduğu haklar, devletimizin ve hukukun güvencesi altındadır. İnsanın en temel hakkı olan yaşama, düşünce, çalışma, eğitim gibi bir dizi özgürlüğü Anayasamızda değişmez kurallara bağlanarak, yasal güvence altına alınmıştır. Günümüzde maalesef hala dünyanın farklı yerlerinde en temel insan hakları ihlal edilmekte ve milyonlarca insan bu haklardan mahrum halde yaşamaktadır. Hak ve hürriyetlerin dili, dini, ırkı, rengi, düşüncesi, cinsiyeti ne olursa olsun herkes için olduğu gerçeğinin sadece sözle değil özünde de kabul edilip yaşatılması gerekmektedir. Devletimiz; insan haklarının ülkemizde, beyannamenin ruhuna uygun olarak en etkin şekilde hayata geçirilmesi noktasında gösterdiği hassasiyeti; dünyanın neresinde olursa olsun en temel insan haklarından dahi yoksun durumda bulunan tüm dünya milletlerine de sahip çıkarak küresel ölçekte de sergilemeye devam etmektedir. Bu vesile ile 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nün ve takip eden hafta içerisinde kutlanan İnsan Hakları Haftası’nın tüm insanlığa, milletimize; barış, huzur ve mutluluk getirmesini temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızın bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum.”

“İNSAN HAKLARI; İNSANLIĞIN ORTAK DEĞERİDİR”

Denizli Baro Başkanı Av. Müjdat İlhan, 10 Aralık İnsan Hakları dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan İlhan mesajında; şunları aktardı: “İkinci Dünya Savaşının hemen ertesinde ve iki büyük savaştan edinilen acı deneyimlerin üzerine, ortak bir değerler oluşturmak amacıyla 1945 yılında, Birleşmiş Milletler' in kuruluşundan 3 yıl sonra Evrensel Bildirge'nin kabulü ve insan haklarının evrenselliği fikri insanlık için büyük bir kazanımdır. Ancak İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin yanında, onlarca uluslararası sözleşmede yer alan bu hakların sadece teoride olduğu, pratikte ise maalesef ihlallere açık olduğu görülmektedir. İnsan Hakları, doğuştan var olan ve insanlar arasında dil, din, mezhep, ırk, renk, yaş, cinsiyet ayırımı yapmadan sevgi, saygı, dostluk ve kardeşlik duygularını geliştirmek, insanın insan olması sebebiyle sahip olduğu hakların tümüdür. Yaşama hakkı, sağlık hakkı, eğitim hakkı, çalışma hakkı, mülk edinme hakkı, seyahat hakkı, haberleşme hakkı, kendini özgürce ifade etme hakkı, hak arama hakkı, seçme ve seçilme hakkı, özel yaşamın korunması hakkı, devlet hizmetlerinden eşit olarak yararlanma vb. birçok temel insan hakkının adını ‘’hukuk devleti’’ olarak kabul eden her ülkede kayıtsız şartsız güvence altına alınması gerekmektedir. Çünkü insan hakları, insanın sahip olduğu temel hakları tanımlayarak, güvence altına alan ve bu hakların korunmasına yönelik düzenlemeler içeren, insanlığın ortak değeridir. Bugün ülkemizde yargı ve hukuk alanında yaşanılan sorunların temel nedeni, insan hak ihlalleridir. Bireyin fazlaca özgürleştirildiği savıyla görmezden gelinen, yadsınan insan haklarının, hukukun ve insanlık değerlerinin savunulmasında, geliştirilmesinde, evrensel kaidelere uygun olarak uygulanmasında önemi büyüktür. İnsan haklarını esas alan, demokratik, laik hukuk düzeninin, ulus devlet anlayışının tüm yurttaşlarımızda ortak bir dayanışma duygusu içinde olması da bir zorunluluktur. Ülkemizdeki insan hakları ihlallerine karşı her platformdaki hukuk mücadelemizi bugün olduğu gibi yarın da sürdürmek, dünyanın neresinde olursa olsun insan haklarının ve insanlık değerlerinin ihlaline de aynı duyarlılıkla karşı çıkmak, demokratik, özgürlükçü ve insan haklarına saygılı bir hukuk devleti haline getirmek insanlık görevimizdir. Denizli Barosu olarak hukukçu duyarlılığı ve sorumluluğu ile çalışmalarımızda bu konuda tüm gayretleri esirgemeyeceğimizi kamuoyuyla paylaşır, saygılar sunarız.”

KARACA; “ÇEVRE HAKKI DA BİR İNSAN HAKKIDIR”

CHP Doğa Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca ‘10 Aralık İnsan Hakları Günü’ dolayısıyla mesaj yayımladı. Karaca, mesajında şunları söyledi: “İnsan hakları evrensel beyannamesiyle güvence altına alınan birçok hak gibi, Çevre hakkı da bir insan hakkıdır. Yaşam hakkımızın türevi Çevre Hakkımız en temel haklarımızdan biridir. Herkes sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevre salt vatandaşların değil, tüm insanlığın ortak varlığıdır. Bütün insan hakları gibi çevre hakkı da evrenseldir, bölünmezdir, bütünseldir, diğer tüm haklarla bağlantılıdır. İnsan haklarının biri diğerine tercih edilemez. Dolayısıyla insan hakları ihlallerinin hepsi gibi çevre hakkının da ihlali, önemli ve mücadele edilmesi gereken bir alandır. Toplumumuzun ve ülkemizin yararını göz ardı eden yatırımların, ülkemizin kaynaklarını talan eden uygulamaların, çevrenin kirletilmesinin ve doğanın sömürülmesine neden olan enerji santrallerinin, altın madenlerinin, otoyolların yapıldığı ülkemizde çevre hakkı özünde bir demokrasi sorunudur. Demokrasimize sahip çıkmak için; doğanın talanına, çevrenin kirlenmesine karşı hak mücadelesi vermeye devam edeceğim. Bugün çevre hakkımıza sahip çıkmazsak, insanın varlığını ortadan kaldırma tehlikesini barındıran doğamıza sahip çıkmazsak yarın haklarından bahsedeceğimiz insanlar olmayacak. 10 Aralık İnsan Hakları Günü kutlanacak bir gün değil, hak mücadelemizi büyüteceğimiz gündür. Çevre haklarımızı hatırlayalım. Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir. İnsanın, hürriyet, eşitlik ve yeterli yaşam koşulları sağlayan onurlu ve refah içinde bir çevrede yaşamak temel hakkıdır. İnsanın bugünkü ve gelecek nesiller için çevreyi korumak ve geliştirmek için ciddi bir sorumluluğu vardır. Çevreyi kirleten veya bozan bir faaliyetten zarar gören veya haberdar olan herkes ilgili mercilere başvurarak faaliyetle ilgili gerekli önlemlerin alınmasını veya faaliyetin durdurulmasını isteyebilir.”

“İNSAN HAKLARI, HUZUR VE REFAH, ASIRLARDIR MİLLETİMİZLE BİRLİKTE ANILIR”

Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Bu yıl, 10 Aralık 1948’de kabul edilen İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 70’inci yıl dönümü kutlanıyor. Birleşmiş Milletler, bu kararından 2 yıl sonra da aynı tarihi Dünya İnsan Hakları Günü olarak ilan etti. Çağlar aşmış bir medeniyet olarak, var olduğumuz günden bu yana gerek gelenek ve göreneklerimiz, gerekse inancımız gereği, her zaman insanı merkez alan bir yaşam felsefesini düstur edinmiş eşsiz bir milletiz. İnsan hakları, huzur ve refah, asırlardır milletimizle birlikte anılır. Nerede bir mazlum ya da ihtiyaç sahibi varsa, el uzatmış; yardım etmiş bir devletiz. Ulaştığı her yere adaleti götürmüş, yerleştiği her yeri dört başı mamur etmiş bir medeniyetiz. Alicenaplığı ve adaletiyle dünyanın dört bir tarafına nam salmış insanımız, yer bulduğu coğrafyalarda huzurun ve refahın da teminatı olmuştur. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin yıl dönümünü kutlarken, soydaşlarımızın yaşadığı topraklar ile yakın coğrafyamız başta olmak üzere dünyanın her neresinde olursa olsun savaşların son bulmasını, akan kanın bir an önce durmasını, oradaki insanların da huzur bulmasını diliyorum.”

“10 ARALIK DÜNYA İNSAN HAKLARI GÜNÜ’NÜZ KUTLU OLSUN”

Çardak Belediye Başkanı Mahmut Öztürk, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Başkan Öztürk, mesajında şunları söyledi: “İnsan haklarının korunması ve geliştirilmesi konusunda en temel hak olan yaşama hakkından, eğitim hakkına kadar insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşamın sürdürülmesi, toplumsal huzur ve güvenliğin sağlanabilmesi günümüzde ülkelerin bir iç problemi olmaktan çıkmış, tüm insanlığın ortak bir meselesi haline gelmiştir. İnsan haklarını korumaya yönelik sorumluluk, her ne kadar devletlere ait birincil bir sorumluluk olsa da bu görev medyadan sivil toplum kuruluşlarına kadar tüm kurum, kuruluş ve bireylerin kararlılıkla işbirliğini gerektirmektedir. İnsanlık sorumluluğunun bilincinde olan ülkemizde, insan hakları konusunda memnuniyet verici gelişmeler yaşanırken, ne yazık ki dünyanın birçok bölgesinde terörizm, nefret söylemleri, ırkçılık, hoşgörüsüzlük, yabancı düşmanlığı gibi insanlığı tehdit eden akımlarla insan hakları ihlallerinin yaşandığı, bu ihlallere sebebiyet verecek diplomatik kararların alındığı ve sonucunda mağduriyet yaşayan ülkelerin sayısının hızla arttığına üzülerek şahit oluyoruz. Tüm dünya milletlerinin ırk, dil, din, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin bu konuda evrensel bir duruş sergilemesi, bütün insanlığın geleceğinin inşası için dünyaya bırakılacak en büyük miras olacaktır. İnsan haklarının ülkemizde ve tüm dünyada her geçen gün daha fazla saygı göreceğine olan inancımı vurgularken, herkesin 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü’nü saygıyla kutluyorum.”

HABER MERKEZİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER