ABDULLAH MERSİN YENİ YAPILANDIRMAYI ANLATTI

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürü Abdullah Mersin, 7143 Sayılı ‘Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’ hakkında bilgiler aktardı.

ABDULLAH MERSİN YENİ YAPILANDIRMAYI ANLATTI

Denizli Sosyal Güvenlik İl Müdürü Abdullah Mersin, 7143 Sayılı ‘Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunu’nun detayları hakkında bilgiler verdi.

DENİZLİ GAZETESİ: 7143 sayılı yasa vatandaşlarımızın Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan hangi borçlarını kapsamaktadır?

ABDULLAH MERSİN: 18.05.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 7143 sayılı yasa Kurumumuz tarafından takip ve tahsil edilen birçok sosyal güvenlik alacağının yapılandırılmasını kapsamı içerisine almış bulunmaktadır. Bu borçları; 5510 sayılı yasanın 4/a(SSK) sigortalılık süresinden Kaynaklanan 2018/3. ay ve öncesi tahakkuk ettiği halde ödenmemiş; sigorta primi, işsizlik sigortası primi; Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP), İdari Para Cezaları (İPC), Damga Vergisi, Eğitime Katkı Payı (EKP), Özel İşlem Vergisi (ÖİV), 31.03.2018 tarihinden önce bitirilmiş olan ihale ve inşaat işyerlerine ait eksik işçilikten kaynaklı sigorta primi borçları; 5510 sayılı yasanın 4/b(Bağ-Kur) sigortalılık statülerinden kaynaklanan 2018/3. ay ve öncesi tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sigorta primi borçları; 5510 sayılı yasanın 4/c(Emekli Sandığı) sigortalılık statüsünden kaynaklanan 2018/3. ay ve öncesi tahakkuk ettiği halde ödenmemiş emeklilik keseneği, kurum karşılığı borçları; isteğe bağlı sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları, topluluk sigortası statüsünden kaynaklanan prim borçları, 5510 sayılı yasanı Ek-5 (Tarım) maddesi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları; 5510 sayılı yasanı Ek-6 (Taksi ve Dolmuş şoförleri) maddesi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları; fazla ve yersiz ödendiği tespit edilen gelir ve aylıklara ilişkin borçlar, işverenlerin ve üçüncü şahısların iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile Genel Sağlık Sigortalısı’na ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeni ile ödemekle yükümlü oldukları her türlü borçlar olarak belirtebiliriz.

DENİZLİ GAZETESİ: Peki Abdullah Bey Genel Sağlık Sigortası prim borçları da yasa kapsamında mıdır? Bu borçların silinmesi mümkün müdür?

ABDULLAH MERSİN: 5510 sayılı yasanın 60. Maddesi kapsamında olan Genel Sağlık Sigortası Prim borçları da yasa kapsamındadır. 30.04.2018 tarihinden önceki dönemlere ait olup kesinleşmiş durumdaki Genel Sağlık Sigortası Prim borçlarını vatandaşlarımız 31.12.2018 tarihine kadar gecikme zamsız ve faizsiz ödeyebileceklerdir. Bunun yanında Genel Sağlık Sigortası tescilleri yapılmış ve bu güne kadar Gelir Testi’ne başvuru yapmayan vatandaşlarımız, 30.11.2018 tarihine kadar Gelir Testi yaptırıp hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinin (676 TL 50 Kuruş) altında olması halinde Genel Sağlık Sigortası prim borçları silinebilecektir. Vatandaşlarımız Gelir Testi işlemlerini ikametgah adreslerinin bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’nda yaptırabileceklerdir.

DENİZLİ GAZETESİ: Abdullah Bey yasanın yukarıda da belirttiğiniz gibi borç kapsamı içerisinde yer alan idari para cezalarında ciddi avantajlar sağladığı görsel ve yazılı basında beyan edilmektedir. Vatandaşlarımızın kurumunuza olan idari para ceza borçları 7143 sayılı yasa kapsamında nasıl yapılandırılacaktır? Vatandaşlarımızın bu borçları ile alakalı avantajları neler olacaktır?

ABDULLAH MERSİN: 7143 sayılı yasa Kurumumuza İdari Para Cezası olan vatandaşlarımıza ciddi indirimler ve ödeme avantajları getirmiştir. 31.03.2018 (bu tarih dahil) tarihinden önce yapılan tespitlere ilişkin olup, 18.05.2018 tarihi itibari ile ödenmemiş olan İdari Para Ceza asıllarının yüzde 50’si ile 18.05.2018 tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, İdari Para Cezası asıllarının kalan yüzde 50’si ile idari para cezalarına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilecektir. Yani idari para cezası borçlarının asıllarının yüzde 50’si ile gecikme cezaları ve zamlarının tahsilinden vazgeçilmektedir.

DENİZLİ GAZETESİ: 5510 sayılı yasanın 4/b (Bağ-Kur) maddesi kapsamında tescili yapılan ve tescil imkanı bulunan esnaf, şirket ortağı veya tarımda nam ve hesabına çalışan vatandaşlarımız ile köy ve mahalle muhtarlarının prim borçları nedeni ile geçmiş dönemlerde çıkarılan yasalar ile dondurulan hizmet sürelerini ihya (canlandırma) yapma imkanı bu yasa ile getirilmiş midir? Bunun için vatandaşlarımız nasıl bir işlem yapmaları gerekmektedir?

ABDULLAH MERSİN: 7143 sayılı yasa ile 5510 sayılı yasanın 4/b(Bağ-Kur) maddesi kapsamında tescili ve tescil imkanı bulunan Esnaf, Şirket Ortağı veya Tarımda Nam ve Hesabına çalışan vatandaşlarımız ile Köy ve Mahalle muhtarlarının prim borçları nedeni ile sigortalılık süreleri durdurulmuş ve 18.05.2018 tarihi itibari ile ihya edilmemiş olanların,  kendileri ve hak sahipleri 31.07.2018 tarihine kadar Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü/Merkez Müdürlüklerine müracaat ederek, durdurulan sigortalılık sürelerini, durdurulan dönemlerdeki şartlar üzerinden ihya(canlandırma) yapma imkanı getirilmiştir. İhya(Canlandırma) edilen sürelerin hizmetten sayılabilmesi için ihya kaynaklı borcun 31.08.2018 tarihine kadar peşin olarak ödenmesi gerekmektedir.

DENİZLİ GAZETESİ: 5510 sayılı yasanın 4/b (Bağ-Kur) maddesi kapsamında 31.05.2018 tarihinden önce tescili yapılan esnaf, şirket ortağı veya tarımda nam ve hesabına çalışan vatandaşlarımız ile köy ve mahalle muhtarları mevcut prim borçlarını sildirme şansları var mı?

ABDULLAH MERSİN: 5510 sayılı yasanın 4/b(Bağ-Kur) kapsamında tescili bulunan ve 31.05.2018 tarihinden önce tescili yapılan Esnaf, Şirket Ortağı veya Tarımda Nam ve Hesabına çalışan vatandaşlarımız ile Köy ve Mahalle muhtarları prim borçları var ise bu borçlarını hizmetlerini dondurarak sildirebileceklerdir. Sigortalılarımız tarafından dondurulan hizmetler istedikleri zaman ihya(canlandırma) edilebilecektir. Hizmetlerini dondurarak borçlarını sildiren 5510 sayılı yasanın 4/b(Bağ-Kur) kapsamında vatandaşlarımız, 60(atmış) günden fazla prim borcu olmaması halinde Kurumumuz sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayabileceklerdir.

DENİZLİ GAZETESİ: Abdullah Bey, kurumunuzdan emekli olup da 5510 sayılı yasanın 4/b maddesi kapsamında, kendi nam ve hesabına sigortalı olmasını gerektirecek nitelikteki çalışmalarından dolayı kendilerine Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) tahakkuk etmiş vatandaşların borçları 7143 sayılı yasa kapsamında mıdır? Bu borçlar için 7143 sayılı yasa nasıl bir düzenleme getirmektedir?

ABDULLAH MERSİN: Kurumumuzdan emekli olup, emekli olduktan sonra kendi nam ve hesabına 5510 sayılı yasanın 4/b maddesi kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirecek nitelikte çalışma yapmaları nedeni ile kanuni düzenlemeler doğrultusunda Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ödemek zorunda kalan vatandaşlarımızın, 18.05.2018 tarihinden önce ödenmemiş bulunan Sosyal Güvenlik Destek Primi borçları sigortalılarımızın müracaatına gerek kalmaksızın silinecektir.

DENİZLİ GAZETESİ: Geçmiş dönemde kurumunuz tarafından yersiz ödenen gelir ve aylıklar ile işveren ve üçüncü şahısların Genel Sağlık Sigortalıları’na vermiş oldukları zararlardan (iş kazası, meslek hastalığı, malullük, adi malullük, ölüm halleri) dolayı Kurumunuz tarafından takip edilen alacaklar için 7143 sayılı yasa da bir iyileştirme mevcut mu? Bu borçlarda yapılandırma kapsamına giriyor mu?

ABDULLAH MERSİN: Kurumumuz tarafından çeşitli sebepler ile fazla ve yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve tahsil zorunluluğu bulunan gelir ve aylıklar ile işverenlerin ve üçüncü şahısların Genel Sağlık Sigortalıları’na vermiş oldukları zararlardan (iş kazası, meslek hastalığı, malullük, adi malullük, ölüm halleri) dolayı Kurumunuz tarafından takip edilen alacaklara ilişkin borç asıllarına faiz uygulanan sürenin başlangıcından, 7143 yasanın yayımı tarihine (18.05.2018) kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarlar yasada belirtilen taksit olanakları dahilinde yeniden yapılandırılacaktır. Borç bu şekilde yapılandırılacak olup borca işlemiş olan kanuni faizlerden vazgeçilecektir.

DENİZLİ GAZETESİ: Kurumunuzda 5510 sayılı yasanın 4/b maddesi (Tarım ve Esnaf Bağ-Kur) ile Ek-5 (Tarım Sigortası) ve Ek-6 (Ticari Araç Kullananların Sigortası) maddeleri kapsamında tescilleri bulunup, prim borçları nedeni ile sağlık yardım hakkı bulunmayan vatandaşların borçlarını 7143 sayılı yasa kapsamında yapılandırmaları ve ödemeleri durumunda sağlık yardımlarından yararlanabilecekler mi?

ABDULLAH MERSİN: 7143 sayılı yasa kapsamında borçlarını yapılandıran ve ilk taksitlerini ödeyen ve 60 günden fazla prim borcu olmayan, 5510 sayılı yasanın 4/b maddesi kapsamındaki sigortalılarımız(Esnaf ve Tarım Bağ-Kur) ile Ek-5 kapsamında tescilli olan tarım ve orman işlerinde hizmet akti ile süreksiz çalışanlar ve Ek-6 kapsamında tescilli olan taksi, dolmuş vb. nitelikteki toplu taşıma araçlarında sigortalı olan vatandaşlarımız ve hak sahipleri sağlık hizmetlerinden yararlanmaya başlayacaklardır. 

DENİZLİ GAZETESİ: Vatandaşlarımız tarafından geçmiş dönemlerde çıkarılan 6552, 6736 ve 7020 sayılı yasalar kapsamında yapılandırılan borçlarını düzenli ödeyenler, mevcut yapılandırmalarının bozulma şartı oluşmamış olanlar 7143 sayılı yasadan faydalanabilir mi?

ABDULLAH MERSİN: Hükümetimiz tarafından geçmiş dönemde çıkarılan 6552, 6736 ve 7020 sayılı yasalardan faydalanan ve bu yapılandırmadaki taksitlerini düzenli ödeyen vatandaşlarımız bu kanun hükümlerinden faydalanamazlar. Ancak 6552, 6736 ve 7020 sayılı kanunların ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve bu kanunlar kapsamında ödemeleri devam eden alacaklardan kalan taksitlerinin tamamının; 31.08.2018 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde, kalan taksit toplamı içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarının yüzde 90’ının; 31.10.2018 tarihine kadar peşin ödenmesi halinde kalan taksit toplamı içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarının yüzde 50’sinin tahsilatından vazgeçilecektir.

DENİZLİ GAZETESİ: Abdullah Bey, yukarıda kapsam ve avantajlarını ayrıntılı bir şekilde açıkladığınız 7143 sayılı yasadan faydalanmak isteyen vatandaşlarımız, Kurumunuzun hangi birimlerine ve en son hangi tarihe kadar başvurmaları gerekmektedir?

ABDULLAH MERSİN: Vatandaşlarımızın ve işverenlerimiz 7143 sayılı Yasa’dan faydalanabilmek için en geç 31.07.2018 tarihine kadar; işverenler prim ve ilgili borçları için e-bildirge kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve/veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’ne, 5510 sayılı yasanın 4/a (SSK) kapsamında primlerini kendi ödeyen sigortalılar prim borçları için ilgili Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve/veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’ne, 5510 sayılı yasanın 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar prim borçları için herhangi Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve/veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’ne, Yine 5510 sayılı yasanın 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar, ihya(dondurulan günlerin geri alınması) borçları için Sigortalı dosyalarının olduğu Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü ve/veya Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’ne, başvurmaları  gerekmektedir.

DENİZLİ GAZETESİ: 7143 sayılı yasa kapsamında borçlarını ödemek isteyen vatandaşlarımıza, borçlarını ödemede kaç taksit imkanı sunulmaktadır? Taksitli ödeme seçeneğini talep eden ve/veya peşin ödeme talebinde bulunanlar en geç hangi tarihte borçlarını ödemeleri gerekmektedir?

ABDULLAH MERSİN: 7143 sayılı yasadan faydalanmak isteyen vatandaşlarımıza borçlarını ödemeleri için Peşin, ikişer aylık dönemler halinde 6-9-12 ve 18 eşit taksitler halinde ödeme imkânı sunulmaktadır. Taksitli ödeme seçeneğini talep eden vatandaşlarımız ilk taksitlerini 31.08.2018 tarihinde ödemeleri gerekmektedir. Peşin ödemeyi talep eden vatandaşlarımızda yine en geç 31.08.2018tarihinde borçlarını ödemeleri gerekmektedir.

DENİZLİ GAZETESİ: Abdullah Bey, kamuoyunda 7143 sayılı yasadan PEŞİN ödeme seçeneğini tercih edenlerin ciddi faiz indirimi alacağı yönünde bir kanı vardır…Bu durumu teknik olarak açıklayabilir misiniz?

ABDULLAH MERSİN: Kurumumuza olan borcunu, 7143 sayılı yasa kapsamında yapılandırıp peşin ödeme seçeneğini tercih ederek 31.08.2018 tarihine kadar ödenmesi durumunda borç asıllarına uygulanan gecikme zammı ve gecikme cezası silinerek, bunun yerine Yİ-ÜFE göre uygulanan tutarın da yüzde 90 oranında ayrıca indirim sağlanmaktadır. Yine Kurumumuza olan borçlarını 7143 sayılı yasa kapsamında yapılandırıp taksitli olarak ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşlarımız, borcun tamamını ilk taksitin son ödeme tarihi olan 31.08.2018 tarihine kadar öderler ise, gecikme zammı ve gecikme cezası silinerek, bunun yerine Yİ-ÜFE göre uygulanan tutarın da yüzde 90 oranında ayrıca indirim sağlanmaktadır. İlk taksitini süresinde ödeyip kalan toplam borcu, ikinci taksitin son ödeme tarihi olan 31.10.2018 tarihinde peşin ödemesi halinde ise yine borç aslına Yİ-ÜFE oranında hesaplanıp uygulanan tutarın yüzde 50 oranında indirim sağlanmaktadır.

DENİZLİ GAZETESİ: Son olarak da 7143 sayılı yasadan faydalanmak için başvuruda bulunan vatandaşlarımızın yapılandırmadan faydalanma hakları hangi şartlarda bozulmaktadır?

ABDULLAH MERSİN: Kurumumuza olan borcunu, 7143 sayılı yasa kapsamında yapılandırıp PEŞİN ödeme seçeneğini tercih ederek31.08.2018 tarihine kadar ödemeyenlerin yapılandırması bozulacaktır. Ancak peşin olarak hesaplanan borcun 31.08.2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen tutarın 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 30.09.2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar ödenmesi halinde peşin ödeme hükümlerinden yararlandırılacaktır. Borçlarını 7143 sayılı yasa kapsamında taksitli olarak ödemeyi tercih edenlerin yapılandırmaları, ilk 2 taksitin süresinde ödenmemesi halinde ve bir takvim yılı içerisinde 2’den fazla taksit ödemesini ihlal edilmesi halinde bozulacaktır. Bunun yanında yine borçlarını 7143 sayılı yasa kapsamında taksitli ödemeyi tercih edenler, varsa cari dönem primlerini de ödemeleri gerekmekte olup, zor durum hali istisna olmak üzere bir takvim yılı içerisinde 2’den fazla cari dönem priminin ödenmemesi durumunda da yapılandırmaları bozulacaktır.

HABER MERKEZİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner212

banner211