KIRSAL KALKINMA

Türkiye’nin hem tarihsel hem de günümüz kırsal kalkınma politikaları incelendiğinde, kırsal kalkınma   yaklaşımlarının ülkede uygulanan   ulusal makroekonomik politikalarla paralel olarak oluşturulduğu görülmektedir. Buna ek olarak, Türkiye’nin uyguladığı makro ekonomik politikaların ve kırsal kalkınma politikalarının, DTÖ, IMF ve AB gibi uluslararası antlaşmalarda verdiği taahhütlerle ilişkili olarak oluşturulduğu da söylenebilir.

AB kırsal kalkınma kuralları üç temel yaklaşımı benimsiyor:

1. Çoklu-fonksiyellik: Çok-sektörlü bir yaklaşımı benimsiyerek, kırsal ekonomiyi yeni gelir ve istihdam kaynaklarıyla kalkındırmak.

2. Kırsal hizmetleri, kırsal alanı ve kırsal kültürel mirası koruyarak geliştirmek.

3. Stratejik ve bütünleşik programların uygulanması ve üye ülkelerin ihtiyaçlarına göre uygulanacak önlemler  menü’süne dayanarak basitleştirme ve esnekleştirme. Bu yaklaşımlarla, kırsal kalkınma hedeflerinin dört farklı eksende düzenlenen desteklerle uygulanmasına karar verilmiştir .

Bu eksenlerin üçü, Avrupa Komisyonu (EC)’nun 2005’teki 1698 nolu düzenlemesinde şu şekilde tanımlanmıştır:

1. Tarım ve ormancılık sektörlerinin rekabeçiliğinin; yeniden düzenlenme, geliştirme ve yeniklerin desteklenmesiyle iyileştirilmesi;

2. Çevre ve kırsal kesimin, arazi yönetiminin desteklenmesiyle geliştirilmesi;

3. Kırsal alanda ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesinin desteklenmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi;

Dördüncü eksen ise bu amaçlara ulaşmak için uygulanacak ana program; “Leader Program” (Lider programı)’dır.), Lider programının ana özelliklerini şu şekilde tanımlamıştır: • Alan temelli, iyi belirlenmiş kırsal alan alt-bölgelerine yönelik yerel kalkınma stratejileri; • Yerel kamusal-özel ortaklıklar; • Yerel kalkınma stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanmasıyla ilgilenen yerel eylem gruplarının karar verici güce sahip olmasını sağlayacak tabandan tavana bir yaklaşım; • Yerel ekonominin farklı sektörlerindeki farklı aktörler ve projeler arasındaki etkileşime dayanan stratejinin çok sektörlü tasarım ve uygulaması; • Yenilikçi yaklaşımların uygulanması; • Kooperatif (ortaklaşma) projelerinin uygulanması; Yerel ortaklıkların ağ kurması A

AB uyum ve ana akım kırsal kalkınma paradigması ile uyumlu bir şekilde yürütülmesinde, bu planın daha nitelikli bir şekilde uygulanabilmesi için; bu programın ve projelerin yararlanıcısı olan tarımsal üreticiler ve üretici grupları/ kooperatifleri /işletmeleri için eğitim programları yürütülmesi gerekir. Bu eğitim programlarının; kırsal kalkınma program ve projeleri, kendi ürettikleri ürün ve hizmetlerin üretilmesi ve pazarlanması ve işletmelerinin yönetilmesi ile eğitimler vermesi bu program ve projelerden yararlanma imkânlarını arttıracaktır. Buna ek olarak, hem bu programlardan yararlanacakların artması hem de üreticilerin küresel olarak rekabet gücünün arttırılması için üretici birliklerinin hem oluşma hem de sürdürülmesinde desteklerin devam etmesi gerekir.

Peki nasıl? Gelin tüm bunları Denizli özelinde uygulayalım, somutlaştıralım.

Öncelikle bilinçli tarım, alternatif tarım ürünlerinin, satış kanallarının açılması, üreticiden halka  köy pazarlarının kurulması,  köy turizm olanaklarının geliştirilmesi, köy birliklerinin kuracağı yerel mağazalar , örnek köy uygulamaları ile kırsal kalkınma hızlandırılabilir. Bir sonraki yazımda Denizli için daha somut önerilere devam edeceğim. Saygılarımla...

YORUM EKLE