ALANYA TRİATLONUNA DENİZLİ DAMGASI

Av­ru­pa Tri­at­lon Fe­de­ras­yon­la­rı Bir­li­ği (ETU)dü­zen­le­di­ği Alan­ya Tri­at­lo­nu’na 7 tri­at­let ile ka­tı­lan De­niz­li bu ya­rış­ta ilk kez kürsü gördü. İron­man Fatih Tosun etap ya­rı­şın­da bronz ma­dal­ya alır­ken genel pu­an­la­ma­da De­niz­li üçün­cü­lük ku­pa­sı aldı.

ALANYA TRİATLONUNA DENİZLİ DAMGASI

Av­ru­pa Tri­at­lon Fe­de­ras­yon­la­rı Bir­li­ği (ETU) ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen Tür­ki­ye Tri­at­lon Final Ya­rış­ma­sı, hafta so­nun­da Alan­ya’da ger­çek­leş­ti. Yurt dı­şın­dan da tri­at­le­tin ka­tıl­dı­ğı ya­rış­ta spor­cu­lar 1500 met­re­lik yüzme, 40 ki­lo­met­re bi­sik­let ve 10 ki­lo­met­re koşu ile ya­rı­şı ta­mam­la­ma­ya ça­lış­tı. Ara ve­ril­me­den ger­çek­le­şen ya­rış­ta De­niz­li ekibi önem­li ba­şa­rı elde etti.

De­niz­li’den Alper Dal­dal, Bahri Uç, Sü­ley­man Çakır Akşit, Özgür San­cak, Le­vent Siv­ri­oğ­lu, Yük­sel Pek­düz ve Fatih Tosun ya­rı­şa ka­tı­lan spor­cu­lar oldu. İstan­bul’dan sonra en fazla ka­tı­lım gös­te­ren kent olan De­niz­li, tüm spor­cu­la­rı ile par­ku­ru ta­mam­la­ya­rak genel sı­ra­la­ma­lar­da üst ba­sa­mak­lar­da yer aldı.

3 YIL ÖNCE SPOR­CU BİLE YOKTU
Yurt içi ve dı­şın­da ben­zer mü­sa­ba­ka­la­ra ka­tı­lan ve önem­li ba­şa­rı­lar elde eden İron­man Fatih Tosun bir kaç yıl ön­ce­si­ne kadar De­niz­li’de tri­at­lon spo­ru­na ilgi duyan kim­se­nin ol­ma­dı­ğı­nı ha­tır­la­ta­rak, “Ama­cı­mız hem tri­at­lo­nun hem de genel ola­rak spo­run yay­gın­laş­ma­sı­nı sağ­la­mak ve teş­vik etmek” dedi.

SPOR SERVİSİ

Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2018, 17:04
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER