Atatürk Stadyumu girişindeki tabela söküldü!

Denizli Atatürk Stadyumu’nun ismi konusunda Bahçeşehir Koleji ile sponsorluk anlaşması imzalayan Denizlispor, bürokrasiye takıldı ve değişen tabelalar indirildi.

Atatürk Stadyumu girişindeki tabela söküldü!

Denizli Atatürk Stadyumu’nu her sezon öncesi bir yıllığına kiralayan Denizlispor, stadyum ismini Bahçeşehir Koleji’ne satınca bürokrasiye takıldı. Bir süre önce stad ismini Bahçeşehir Koleji’ni sponsor yapan ve 1.5 yıllığına sponsorluk anlaşması yapan yeşil-siyahlılara uyarı Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nden geldi.

Bürokrasi engel oldu

De­niz­li Ata­türk Stadı’nın ismi ko­nu­sun­da bir eği­tim ku­ru­mu ile spon­sor­luk im­za­la­yan De­niz­lis­por, bü­rok­ra­si­ye ta­kıl­dı ve de­ği­şen ta­be­la­lar in­di­ril­di. Yeşil si­yah­lı kur­may­lar şimdi so­ru­nu kök­ten çöz­me­nin he­sap­la­rı­nı ya­pı­yor.

Erdoğan gelmeden tabela değişti

De­niz­lis­por Ku­lü­bü’nün an­laş­ma­sı­nın sezon so­nun­da sona er­di­ği ha­tır­la­tıl­dı ve spon­sor is­mi­nin kal­dı­rıl­ma­sı is­ten­di. Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan’ın kenti zi­ya­re­ti öncesinde de De­niz­li Ata­türk Stadı’nın ta­be­la­sı de­ğiş­ti­ril­di.

Uzatma talebi iletildi

So­ru­na kök­ten çözüm bul­ma­yı he­def­le­yen De­niz­lis­por yö­ne­ti­mi ba­kan­lı­ğa ki­ra­la­ma sözleş­me­si ko­nu­sun­da yeni bir ta­lep­te bu­lu­na­rak bu so­ru­nun üs­te­sin­den gel­me­yi planlıyor. Bü­rok­ra­tik iş­lem­le­rin kısa süre içerisinde sona er­me­si ve yine spon­sor is­mi­nin stat ta­be­la­sında yer al­ma­sı bek­le­ni­yor. Yeşil si­yah­lı yö­ne­ti­ci­ler Mayıs ayın­da sona erecek ki­ra­la­ma söz­leş­me­si­ni bir yıl daha uzat­ma ta­le­bi­nin ile­til­di­ği­ni kay­det­ti­ler.

Diğer yan­dan bakım ve ona­rı­mı için yeşil si­yah­lı ku­lü­be önem­li öl­çü­de yük ge­ti­ren De­niz­li Ata­türk Stadı’nın ki­ra­la­ma pro­se­dü­rü ve mas­raf­la­rı­nın gi­de­ril­me­si için de fark­lı bir yol izlenece­ği kay­de­di­li­yor. Bun­dan sonra yeşil si­yah­lı ku­lü­bün hem stat ki­ra­sın­da hem de bakım ve ona­rı­mın­da büt­çe­si­ni zor­la­ma­ya­cak bir yön­tem üze­rin­de du­rul­du­ğu ve ken­tin ileri ge­len­le­ri­nin de bu yön­te­me sıcak bak­tı­ğı kay­de­dil­di.

İBRAHİM ALAYONT

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner212

banner211