İNKANGO SORUNU ÇÖZÜLDÜ

Yabancı futbolcu dosyaları yüzünden geçmiş zamanlarda çok sıkıntı çeken Denizlispor, 2012-2013 sezonunda transfer edilen ve antrenmana bile çıkmayan Bruce İnkan¬go sorununu sonunda çözdü. Başkan Üstek, futbolcunun temsilcisi ile görüşerek ödemeyi gerçekleştirdi ve 5 yıllık dosya sonunda kapandı.

İNKANGO SORUNU ÇÖZÜLDÜ

De­niz­lis­por’un 2012-2013 se­zo­nun­da trans­fer edip ta­kım­la ant­ren­ma­na bile çı­kar­ma­dan gön­der­di­ği İnkan­go, De­niz­lis­por’un ba­şı­na artık bela ola­ma­ya­cak. De­niz­lis­por Baş­ka­nı Mus­ta­fa Üstek hafta başında An­ka­ra ve İstan­bul ara­sın­da mekik do­ku­du ve bu ko­nu­yu da çözdü.

FİFA KOZUNU KULLANMIŞTI
Dö­ne­min yö­ne­ti­mi ta­ra­fın­dan ta­kım­dan gön­de­ri­len buna kar­şın ka­mu­oyu­na ‘tek kuruş ödeme ya­pıl­ma­ya­cak’ de­ni­len fut­bol­cu önce yeşil si­yah­lı ku­lüp­ten 40 bin Euro’luk ala­ca­ğı­nı is­te­miş, ödeme ger­çek­leş­me­yin­ce ise dava aç­mış­tı. İstan­bul Çağ­la­yan Ad­li­ye­si’nde süren dava son­ra­sın­da fut­bol­cu­nun faiz ve mas­raf­lar­la 60 bin Euro al­ma­sı­na karar ve­ril­miş­ti. Yeşil si­yah­lı ku­lü­bün maç oy­na­ma­dan para ka­za­nan fut­bol­cu­ya ödeme yap­ma­ya ya­naş­ma­ma­sı üze­ri­ne Bruce İnkan­go son ola­rak FİFA ko­zu­nu oy­na­ma­ya karar ver­miş­ti.

5 YIL SONRA ÜSTEK ÇÖZDÜ
Ke­sin­leş­miş ala­ca­ğı kar­şı­sın­da De­niz­lis­por’un kulüp li­san­sı al­ma­sı­na da engel ola­cak fut­bol­cu ile Baş­kan Mus­ta­fa Üstek bir araya geldi. An­ka­ra ve İstan­bul ara­sın­da mekik do­ku­yan Baş­kan Üstek fut­bol­cu tem­sil­ci­le­ri ile 30 bin Euro öden­me­si ko­nu­sun­da an­laş­tı. De­niz­lis­por 5 yıl sonra fut­bol­cu ile tüm bağ­la­rı­nı ko­par­ma­yı ba­şar­dı. Baş­kan Mus­ta­fa Üstek ko­nu­ya iliş­kin, “De­niz­lis­por’u bu be­la­dan kur­tar­dık. Ku­lü­be hiç­bir katkı koy­ma­dan pa­ra­sı­nı alıp gitti. Öde­me­sey­dik daha büyük so­run­lar ola­bi­lir­di. An­laş­ma yo­lu­nu seç­tik” dedi. De­niz­lis­por’da tek maç oy­na­ma­dan para is­te­yen İnkan­go yeşil si­yah­lı yö­ne­ti­mi bu kez puan sil­mek­le teh­dit etti, ama­cı­na ulaş­tı. Fut­bol­cu için dö­ne­min yö­ne­ti­mi ‘tek kuruş öden­me­yecek’ açık­la­ma­sı yap­mış­tı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner194

banner193