URCU VE ERKEN DERECEYE GİRDİ

URCU VE ERKEN DERECEYE GİRDİ

Os­man­ga­zi-Ulu­dağ Tır­man­ma ve Kri­ter­yum ya­rış­la­rın­da De­niz­li­li bi­sik­let­çi­ler Sü­ley­man Urcu ve Meh­met Erken kür­sü­ye çık­ma­yı ba­şar­dı.  Tür­ki­ye Bi­sik­let Fe­de­ras­yo­nu­nun 2018 fa­ali­yet prog­ra­mın yer alan Os­man­ga­zi Ulu­dağ tır­man­ma ve kri­ter­yum ya­rı­şı geç­ti­ği­miz hafta sonu Bursa’da ya­pıl­dı.

İlk gün ya­pı­lan 26 km uzun­lu­ğun­da­ki zorlu Ulu­dağ Tır­man­ma ya­rı­şı­na, De­niz­li­li bi­sik­let­çi­ler damga vurdu. 1300 metre tır­ma­nan Milli bi­sik­let­çi Meh­met Erken zir­ve­ye en önde çıkan isim olur­ken takım ar­ka­da­şı Sü­ley­man Urcu ikin­ci ol­ma­yı ba­şar­dı. Bursa adına ya­rı­şa ka­tı­lan Arda Işık ise çiz­gi­yi üçün­cü geçen isim oldu.


Pazar günü, 3600 met­re­lik par­kur­da 8 tur üze­rin­den ko­şu­lan şehir içi Kri­ter­yum ya­rı­şı büyük bir he­ye­ca­na sahne oldu. Atak­la­rın ve ka­çış­la­rın çok ol­du­ğu aman­sız ya­rı­şı, Sü­ley­man Urcu doğru yerde yap­tı­ğı atak­la ka­zan­ma­sı­nı bildi. İkin­ci­li­ği Bursa’dan Meh­met Talat alır­ken, Ba­lı­ke­sir adına ya­rı­şa ka­tı­lan Ser­hat Akça, üçün­cü sı­ra­da yer aldı.
De­re­ce­ye giren De­niz­li­li bi­sik­let­çi­le­ri Genç­lik Hiz­met­le­ri Spor İl Mü­dü­rü Ahmet İba­noğ­lu teb­rik eder­ken, ba­şa­rı­la­rın te­sa­düf ol­ma­dı­ğı­nı, tec­rü­be­li ant­re­nör Hakan Yıl­dı­rım ne­za­re­tin­de yaz kış de­me­den fe­da­kar­ca ça­lış­ma­nın kar­şı­lı­ğı al­dık­la­rı­nı ve biz­le­ri gu­rur­lan­dır­dı­ğı­nı ifade etti. İba­noğ­lu ay­rı­ca, bi­sik­let spo­ru­na ver­di­ği des­tek­ten do­la­yı, Gök­şin Kimya sa­hi­bi Zafer Gök­şin’e bir kez daha te­şek­kür­le­ri­ni ve şük­ran­la­rı­nı ilet­ti.

SPOR SERVİSİ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER

banner212

banner211