ÜSTEK: “ÖZKÖYLÜ’YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Denizlispor Kulüp başkanı Mustafa Üstek, görevine son verdikleri Teknik Direktör Osman Özköylü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan hocanın geçen hafta yaptığı açıklamaların takım içinde gerginlik oluşturduğunu ileri sürdü.

ÜSTEK: “ÖZKÖYLÜ’YE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Öz­köy­lü’nün, ödeme ala­ma­dık­la­rı şek­lin­de­ki açık­la­ma­la­rı­nı doğru bul­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Üstek, “Ligin ba­şın­da yap­tı­ğı açık­la­ma­lar yü­zün­den ken­di­si zarar etti. Bu tarz ko­nuş­ma­lar son hafta ola­bi­lir. Ama ligin ba­şın­da kabul edi­le­mez. Osman hoca ile kar­şı­lık­lı gö­rü­şe­rek, yol­la­rı­mı­zı ayır­ma­ya karar ver­dik. Ken­di­si­ne te­şek­kür edi­yo­ruz.” diye ko­nuş­tu.

ATİLLA: “BİZLER HOROZ BESLİYORUZ”
Baş­kan yar­dım­cı­sı Taner Atil­la ise yö­ne­tim ku­ru­lu ka­ra­rıy­la Özköylü ile yol­la­rı­nı ayır­ma­ya karar ver­dik­le­ri­ni kay­det­ti. Tek­nik di­rek­tör Öz­köy­lü’nün geçen hafta ge­rek­siz bir açık­la­ma­da bu­lun­du­ğu­nu öne süren Atil­la, “Bu, ta­kı­mın mo­ti­vas­yo­nu­nu bozup, mo­ra­li­ni dü­şü­rü­yor. Kimse De­niz­lis­por Ku­lü­bün­den daha büyük de­ğil­dir. Ken­di­si­ne 175 bin lira öde­dik. Tüm prim­le­ri­ni aldı. Hafta arası yine pa­ra­sı­nı ala­cak­tı. Hafta arası da para da­ğı­ta­ca­ğı­mı­zı söy­le­dik. Bu kadar neyin para hırsı? Ken­di­si bize, ‘Karga bes­le­mi­yo­ruz.’ de­miş­ti. Biz­ler karga değil, horoz bes­li­yo­ruz.” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.(AA)

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER