TBMM’DE KABUL EDİLEN TASLAK İLE MEVCUT VERGİLERDE DEĞİŞİKLİKLER VAR

Geçen yazımızda hayatımıza yeni girecek vergilerden bahsetmiştik. Bugün ise mevcut vergilerin bazılarındaki değişikliklerden bahsedeceğiz. Bunlar;

- Gelir Vergisi tarifesine yeni dilim ve oranlar eklenmekte, en yüksek oran %40’a çıkarılmaktadır. Üst gelir gruplarından daha fazla vergi alınarak verginin tavana yayılması amaçlanmaktadır. Adil vergileme açısından olumludur.

- 500.000 TL’yi aşan sporcu ücretlerine beyan esası getirilmektedir. Tevkilat oranı %5 arttırılmaktadır. Sporcu ücretlerindeki stopajın kulüplere iadesi sona ermektedir. Futbolcuların vergi cenneti olarak adlandırılan ülkemizin bu pozisyondan çıkarılması adına olumlu bir adımdır.

- 500.000 TL’yi aşan telif kazançlarında yıllık beyan getirilmektedir. Olumludur.

-500.000 TL’ yi aşan ücret gelirleri tek yerden elde edilse bile beyana tabi olacaktır. Kayıtlı çalışma temin edilebildiği sürece beyana gerek yoktur, zaten kaynakta kesilebilmektedir.

- Spor hakemlerine tanınan istisna kaldırılmaktadır (Basketbol, voleybol ve amatör ligler hariç).

***

- Uyumlu mükelleflerde vergi indirimi uygulaması kolaylaştırılmaktadır. Vergiye gönüllü uyum açısından olumlu bir adımdır.

- İşletmede kullanılan binek otomobillerin gider ve amortismanlarına sınırlama getirilmektedir. (Araç kiralamalarında 5500 TL, amortismanlarında ise Ö.T.V ve K.D.V hariç matrah sınırlaması getirilmektedir.) Ayrıca otomobil giderlerinin sadece %70’i gider olarak indirilebilecektir. Olumlu.

-Kambiyo satışları üzerinden alınan B.S.M.V binde 2 ye çıkarılmaktadır. Spekülasyonları minimize etme, kırılganlığı azaltma anlamında olumlu olmakla birlikte kayıtdışılığı tetikleme riski mevcuttur.

- Döviz cinsinden elde edilen menkul sermaye iratlarındaki tevkiyat oranının %2 ye kadar arttırılmasına Cumhurbaşkanı yetkili kılınmıştır. Aynı gerekçelerle yaklaşılmalıdır.

***

- Vergi ihtilaflarında ‘’Yargı Yolundan Vazgeçme’’ esası getirilmektedir. Kademeli olarak idari yolların tüketilmesi teşvik edilerek, vergi alacağının hazineye en az masrafla bir an evvel intikali sağlanırken aynı zamanda yargıda karar kalitesi ve hız artacaktır, olumludur.

- Emlak Vergisi ve Tapu Harcı uygulamasında matraha ilişkin yeni belirlemeler yapılmaktadır. En fazla kaçağın olduğu alanlardan biri olması hasebiyle bir düzenleme ihtiyacı zaten vardı. Gerçek bedeller üzerinden ödeme alınması amaçlanmaktadır.

- İşverenlerce taşıma hizmeti verilmemesi hallerinde çalışılan güne ait 10 TL toplu taşım ücretlerine ait istisna uygulaması öngörülmektedir.

***

Bütün bu düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde bütçe açığının artıyor olması nedeniyle ek gelir elde etme hedefinin ön plana alındığı anlaşılmaktadır. Ekonomik durgunluk dönemlerinde ek vergiler getirmenin piyasalar üzerinde olumsuz etkileri olacağı bilinmektedir. Ayrıca ek vergiler getirmek yerine var olan vergi düzenin en baştan ve vergi adaletini, vergi yükünün dengeli dağılımını sağlayacak şekilde dizayn edilmesi gerekmektedir. Var olan sistemin çok karmaşık olması, sürekli olarak değişikliklere uğraması, bütüncül bir bakış açısı ile yeni bir vergi mevzuatı düzenlenmesini gerekli kılmaktadır. Vergisel düzenlemelerin sürekli “sürpriz” olarak ortaya çıkması yerine kalıcı düzenlemeler yapılması ekonomik istikrar ve büyüme içinde olumlu olacaktır. Hukuki güvenliğin tesisi ve uzun soluklu temini açısından bu tür düzenlemeleri ara ara ve sürpriz mahiyette yapmak, tabiri caiz ise, “maç oynanırken sürekli olarak kural değiştirmek” için tüm vergi mevzuatı ve vergi sistemimiz, entegre olduğu tüm mevzuat ve sistemler de göz önünde bulundurularak baştan yazılmalı, enflasyon ve konjonktürel dalgalanmaların zorunlu kıldığı oran/rakamlar dışında belki de 50 yıl değiştirilmemelidir.

YORUM EKLE