TİCARİ HAYATTA ELEKTRONİK FATURA CEZALARI

Önümüzdeki 20-30 yıl ticari hayatta en çok konuşulacak kavramlardan biri EFATURA..Kağıt fatura ile aynı nitelikleri ve hukuki özellikleri taşıyan ancak elektronik ortamda oluşturulan, saklanan ve ibraz edilen, değişmezliğini sağlamak için mali mühürle imzalanan belgeye e-fatura deniyor. 114 e-fatura kullanıcısı ile 2010 yılında başlayan süreç 2016 yılında 60.000 e-fatura kullanıcısına ulaşmıştır. 10.000.000,00 TL olan e-faturaya geçiş cirosunun izleyen yıllarda daha da düşürülecek olması, e-fatura kullanıcı sayısının çok daha fazla artacağını göstermektedir. Önümüzdeki beş yıllık süreçte e-fatura kullanıcısı olacak mükellef sayısının 200.000 civarında olacağı tahmin edilmektedir. Bu kadar çok mükellefin ihtiyaç duyacağı e-fatura düzenlemelerini yapabilecek donanımda teknik personelin henüz ülkemizde olmadığı görülmektedir. Bu konuda üniversitelerimize, meslek odalarımıza önemli görevler düşmektedir. Bu konudaki teknik bilgi eksiklikleri mükellefleri cezalarla karşı karşıya bırakmaktadır. Henüz hukuki mevzuat tam yerleşmediğinden, Danıştay, Bölge İdare Mahkemesi gibi yüksek yargı organları da bu konularda görüşlerini açıklamadığından hukuki içtihat oluşmuştur diyemiyoruz.

Elektronik Fatura Yerine Kağıt Fatura Düzenleme Cezası

Elektronik Fatura Düzenlenmesi Gerekirken kağıt fatura düzenlenirse;

1-) İlk Uygulama Kağıt Fatura yok hükmündedir şeklindeydi.

2-) Şu an kağıt fatura geçerlidir ama özel usulsüzlük cezasına tabidir şeklinde değiştirilmiştir.

Elektronik Fatura Düzenlememe Cezası

Elektronik Fatura Düzenlenmesi Gerekirken Hiç E-Fatura Düzenlenmemesi 2016 yılında her bir belge için 210,00 TL’den az olmamak üzere bu belgelere yazılması gereken meblağın veya meblağ farkının % 10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası gerektirir.

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 110.000,00 TL’den fazla olamaz.

E-Fatura Eksik Düzenleme Cezası

Elektronik Fatura Düzenlenmesi gereken tutarın altında düzenlenmiş ise her bir belge için 210,00 TL’den az olmamak üzere bu meblağ farkının % 10'u nispetinde özel usulsüzlük cezası kesilir.

Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak tespit olunan özel usulsüzlükler için kesilecek cezanın toplamı 110.000,00 TL’den fazla olamaz.

Geriye Dönük E-Fatura Düzenleme Cezası

Konu ile ilgili GİB Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen 14.07.2014 tarih ve 64597866-105[MÜK.257-2014]-106 sayılı özelgede; e-fatura düzenlenmesinde; teknik olarak geriye dönük fatura düzenlenmesi mümkün olmakla birlikte, ceza ile karşılaşılmaması için VUK’daki 7 günlük  fatura düzeme süresine dikkat edilmesi gerektiği belirtilmiştir. Bu süreler aşılırsa özel usulsüzlük cezası ve vergi ziyaı cezası söz konusu olabilecektir.

E-Faturaya Yazılması Gereken Bilgilerin Eksik Yazılması

E-Faturada bulunması gereken bilgilerin eksik olması;

  • A) Alıcının Ünvanı, Vergi Dairesi Ve Nosu
  • B) Adreste Ülke, İlçe  ve Mahalle/Semt bilgisi
  • C) Tarih
  • D) Malın cinsi, miktarı, birim fiyatı, KDV oranı
  • E) Diğer Bilgiler

E-fatura bilgilerinin eksikliği, özel usulsüzlük cezasını gerektirir.

Elektronik fatura cezalarına maruz kalmamak için mükelleflerin elektronik fatura düzenleyen personellerinin bu konudaki gelişmeleri takip etmelerine, gerekli eğitimleri almalarına olanak sağlamaları gerekmektedir. efatura.gov.tr adresinde ücretsiz test portalı kullanıma açık olup, personel eğitimlerinde bu sistem kullanılabilir.

YORUM EKLE