VERGİ VE EKONOMİ PAKETİ EKONOMİYİ NASIL ETKİLER?

Yasalaşan yeni ekonomi ve vergi paketi reel piyasaya yönelik önemli düzenlemeler getirdi. Bu paketin piyasa üzerindeki etkilerini hemen görmeye başladık. Bunlardan bazılarını değerlendirecek olursak,

1- Reklam yasağı kapsamında olan firmalara reklam veren gelir vergisi mükellefinin reklam için yaptığı giderler vergi hesaplanırken indirilemeyecek (Mali amaçtan ziyade sosyal amaçlı düzenleme olarak da bakılması gerekir)

2-Diş hekimi veya hekimler bir ve daha fazla özel sağlık kuruluşuyla sözleşme düzenlediyse ve faaliyet yapıyorsa serbest meslek erbabı sayılıp kazançları serbest meslek kazancı sayılacak (Bu alanda belge düzeni ve kayıp kaçak açısından bir boşluk vardı, giderilmiş oldu)

3-Vergi dairesinin düzenlemesi ve imzalaması gereken belgelerin GİB tarafından elektronik ortamda imzalanması, mühürlenmesi ve onaylanması durumunda belgelere vergi dairesi tarafından işlem yapılmış sayılabilecek (İşlem maliyetlerini azaltarak vergilendirme sürecini hızlandırır)

4-Defter ve kayıtlar üzerinde hile ve tahrif edenler ve yanıltıcı belge düzenleyenler hakkındaki hapis cezasının üst sınırı 3 yıldan 5 yıla çıkacak

Defter, kayıt ve belgeleri yok edenler, sahte olarak düzenleyenler için öngörülen cezanın 5 yıllık üst sınırı 8 yıl olacak

Maliye Bakanlığıyla anlaşmalı olmayan matbaaların belge basması ve bu belgeyi bilerek kullananlar

Ödeme kaydedici cihazlara müdahale ederek satışlara ait belgelerin kayıt alınmasına engel olanlara ve ilgili kurumlara gerekli bilgi ve verilerin iletilmesini engelleyen veya gerçeği yansıtmayacak şekilde iletenlere verilecek ceza üst sınırı 5 yıldan 8 yıla çıkarılacak (Uygulanabildiği takdirde caydırıcılığı artırır ama uygulanabildiği takdirde)

5-Bu fiillerle vergi ziyaı tespiti yapılmışsa:

Tarh edilen verginin gecikme faizi ve gecikme zammının tamamı ile kesilen cezaların yarısı ve buna isabet eden gecikme zammının;

Soruşturma sırasında ödenmesi durumunda verilecek cezanın ½’si

Kovuşturma sırasında hüküm belirleninceye kadar ödenmesi durumunda verilecek ceza 1/3 indirimli olacak.

Tarh edilen vergi ve vergi aslına bağlı olarak kesilen cezanın bulunmadığı durumlarda verilecek ceza, ½ oranında indirilecek.

Ceza indiriminin uygulanması için mükellef vergi mahkemesinde dava açmamış olmalı, açmışsa feragat etmeli ve kanun yollarına başvurmamalı veya başvurmuşsa başvurusundan vazgeçmesi gerekecek (Bakanlığın üzerinde çalışarak adım adım hayata geçirdiği aşamalı uyum modelinin tezahürü olarak mükelleflerin ilk başvurduğu yolun her zaman bir sonrakinden daha avantajlı olması prensibinden yola çıkılarak getirilen düzenlemeler olarak değerlendirilmeli)

6-Yukarıdaki suçların tekerrürü durumunda (birden fazla takvim yılı veya vergilendirme dönemi içinde aynı suç işleniyorsa) ceza, dörtte birden dörtte üç oranına kadar artırılabilecek (Aynı yıl içinde birden fazla işlenmesi halinde tekerrür hükmünün uygulanıp uygulanmayacağı hususu benimsenmiştir. Bunun gerçek hayattaki karşılığı ayın yıl için 1000 sahte fatura düzenleyen tekerrüre girmezken, aralık ayında 1 ocak ayında 1 olmak üzere toplam 2 sahte fatura düzenleyenin daha ağır cezalandırılması olacaktır.)

7-Yukarıdaki suçların başka biri tarafından işlendiğinin veya başka biriyle birlikte gerçekleştirildiğinin ortaya çıkması durumunda kamu davası açmak için rapor düzenlenmesi ve mütalaa verilmesi şartı aranmayacak (Mahkemelerde mükellefler raporların kendilerine verilmediğini, dolayısıyla savunma hakkının kısıtlandığını ileri sürüyorlardı. Problem yaşanıyordu, şartın ortadan kaldırılması fayda sağlar)

8-İmalat sanayi ile turizme yönelik yatırım teşvik belgesi olan mükelleflere, inşaat işlerine ilişkin mal teslimleri ve hizmet ifaları 31 Aralık 2025 tarihine kadar KDV'den istisna olacak (Lokomotif sektör olan inşaatı hareketlendirici faydalı düzenlemedir)

9-Türkiye'de Ar-Ge faaliyetleri sonucunda geliştirdikleri elektrik motorlu taşıt araçlarını Türkiye'de imal eden mükelleflere bu araçların geliştirilmesi için verilen ve teşvik kapsamındaki mühendislik hizmetleri 31 Aralık 2023 tarihine kadar KDV'ye tabi olmayacak. Hizmetler yapılırken yüklenilen vergiler, vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan vergiden indirilecek. İndirim yoluyla telafi edilemeyen vergiler, istisna kapsamında işlem yapan mükellefin talebi üzerine iade edilecek. (Elektrikli otomotiv sektörünün gelişmesi için faydalı bir düzenlemedir ancak ilave destekler de getirilmelidir)

10-Kurumlar Vergisi Kanunu kapsamında gayrimenkul yatırım fonları veya ortaklıklarının kazançları kurumlar vergisinden istisna edilecek. (Teknik bir düzenleme olup inşaat sektörünü bir nebze hareketlendirecektir)

11-Finans sektöründe faaliyette bulunan bazı kurumlar için kurumlar vergisi oranı yüzde 25'e çıkarılacak. Bu düzenleme 2023 yılı vergilendirme dönemi kurum kazançlarına uygulanmak üzere düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren yürürlüğe girecek (Emek ve sermaye sektörü arasında vergi adaletsizliği sürekli gündemde olan bir konu, sıcak para ihtiyacı olan bir ülke olan finans sektörünü ürkütmeden bu alanın emeğe göre daha fazla vergilendirilesi anlaşılabilir bir durumdur. Ancak tek oranlı olarak yıllardır uygulanan kurumlar vergisinde oran enflasyonuna yol açmaktadır.)

12-Radyo ve televizyonlarda ayda en az 90 dakika süreyle yapılan uyarıcı ve eğitici yayınlarla kayıt dışılığın azaltılması ve önlenmesi, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun sağlanması gibi konular da eklenecek böylece vergi bilinci artırılmaya çalışılacak (Olumlu bir adım, Aslında bu tür etkinlikler müfredat oluşturulup kredisiz derslerle okul öncesi eğitimden üniversiteye eğitimine kadar devam ettirilmesi gereken bir eğitim öğretimle yapılabilirse TV programlarından çok daha fazla katkı sağlayacaktır)

YORUM EKLE